Transport i spedycja
Handel i dystrybucja
Przemysł chemiczny
Energetyka i paliwa
Branża produkcyjna
Nowoczesne technologie
Gospodarka odpadami
Transport i spedycja

Transport i spedycja

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej, a nasze usługi obejmują zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomoc w rozwiązywaniu kwestii incydentalnych.

Specjalizujemy się w sprawach, w których ze względu na stan faktyczny wymagana jest znajomość zarówno prawa polskiego, unijnego, jak i międzynarodowego.

Dotychczasowa współpraca z naszymi Klientami pozwoliła nam poznać specyfikę branży oraz rodzaje barier prawnych i problemów, z którymi spotykają się przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy i odbiorcy towarów.

Nasi prawnicy towarzyszą Państwu na etapie przygotowywania projektów umów, ogólnych warunków umów czy zleceń, a także zapewniają reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w kontaktach z ubezpieczycielami.

W sprawach wymagających pogłębionej analizy sporządzamy na zlecenie naszych Klientów opinie prawne, które pozwalają na rozważenie możliwych rozwiązań sprawy oraz podjęcie decyzji np. w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów.

Więcej o usługach Kancelarii RGW dla branży TSL znajdą Państwo w zakładce Prawo transportowe.

 

Handel i dystrybucja

Handel i dystrybucja

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW świadczy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów działających w sektorze handlu i dystrybucji.

Wspomagamy naszych Klientów w ramach ich bieżącej działalności, a także w planowaniu inwestycji i kształtowaniu polityki dystrybucyjnej w odniesieniu do różnego rodzaju towarów. Dzięki zespołowej pracy nad określoną sprawą zwracamy przy tym uwagę na zagadnienia interdyscyplinarne i wymagające uwzględnienia wielu dziedzin prawa oraz specyfiki danego rynku produktowego i geograficznego.

Naszą specjalnością są transakcje międzynarodowe, a także prawne aspekty międzynarodowej dystrybucji i transportu towarów.

Doradzamy przedsiębiorcom znajdującym się na różnych etapach w łańcuchu dostaw towaru do końcowego odbiorcy,tj.  producentów, dystrybutorów, agentów, pośredników, przedstawiciel handlowych, sieci handlowe, przedstawicieli handlu detalicznego.

Szczególną rolę w naszej praktyce odgrywają również zagadnienia związane z rozwijającym się w błyskawicznym tempie handlem elektronicznym (e-commerce).

Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny

Zakres pomocy prawnej

Do Klientów Kancelarii RGW należą przedsiębiorcy reprezentujący przemysł chemiczny.

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną dla przemysłu chemicznego, z uwzględnieniem obowiązujących w tej jakże szerokiej gałęzi przemysłu regulacji sektorowych dotyczących różnych rodzajów produktów i sposobu ich wytwarzania.

Szczególnie bogate doświadczenie Kancelaria RGW posiada w branży środków ochrony roślin oraz nawozów, które z uwagi na ich istotną rolę i zasięg stosowania podlegają szczególnej reglamentacji, a ich produkcja i wprowadzanie do obrotu wymagają znajomości szeregu aktów prawnych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej.

 

Energetyka i paliwa

Energetyka i paliwa

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW doradza firmom z branży energetycznej oraz paliwowej. Posiadamy również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej.

Asystujemy naszym Klientom przy zakładaniu działalności koncesjonowanej i regulowanej, planowaniu i realizacji inwestycji oraz projektów infrastrukturalnych. Bierzemy udział w negocjacjach, opiniujemy i przygotowujemy projekty odpowiednich umów.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawa ochrony środowiska i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych związanych z wymogami środowiskowymi.

Przy świadczeniu pomocy prawnej uwzględniamy specyfikę branży, w której działa przedsiębiorca, a zapewniając bezpośredni kontakt z prawnikiem zajmującym się daną dziedziną prawa, dostarczamy naszym Klientom usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Branża produkcyjna

Branża produkcyjna

Zakres pomocy prawnej

Dla Klientów z branży produkcyjnej oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Obok ogólnej problematyki prawa gospodarczego, handlowego czy prawa pracy, w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych szczególne znaczenie mają zagadnienia związane z ochroną tego, co decyduje o sukcesie na rynku, tj. praw własności przemysłowej i intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie), know-how i tajemnic przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego oraz w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów itp.) pozwala Kancelarii RGW świadczyć usługi na rzecz Klientów z branży produkcyjnej na najwyższym poziomie.

Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować obszary działalności wymagające uregulowania w ramach wewnętrznej polityki compliance i zabezpieczenia się przed ryzykami prawnymi związanymi z prowadzoną produkcją, w tym również w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Doradzamy również w kwestiach związanych z wprowadzaniem na rynek i dystrybucją produkowanych wyrobów, stosunkami z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku w celu optymalnego ukształtowania warunków współpracy, a także zapobiegania działaniom naruszającym zasady konkurencji.

 

Nowoczesne technologie

Nowoczesne technologie

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW świadczy usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży nowoczesnych technologii i telekomunikacji.

Oferujemy Klientom pełną obsługę prawną, uwzględniającą specyfikę rozwijającego się sektora IT, różnych form biznesu internetowego i telekomunikacyjnego, począwszy od wyboru najbardziej odpowiedniej formy działalności gospodarczej i określenie wymogów prawnych dla danego rodzaju usług, poprzez doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej, po pomoc prawną w bieżącej działalności, przygotowywanie umów z kontrahentami, w szczególności umów licencyjnych, reprezentację przed sądami i urzędami, w tym w kontaktach z regulatorami danego rynku.

Pomagamy przedsiębiorcom działającym w internecie dostosować się do wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowujemy regulaminy serwisów internetowych i doradzamy w zakresie handlu internetowego.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Zakres pomocy prawnej

Dla podmiotów działających w branży gospodarki odpadami Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu obowiązujących i ciągle zmieniających się przepisów prawa.

Doradzamy naszym Klientom zarówno w ogólnych kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i w sprawach specyficznych dla tego sektora gospodarki.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy ubieganiu się o zezwolenie, reprezentujemy Klientów przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi. Sporządzamy analizy i opinie prawne odnoszące się do konkretnych problemów, na które Klienci napotykają przy zbieraniu, transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu odpadów, postępowaniu z miejscami unieszkodliwiania odpadów, sprzedaży czy pośredniczeniu w sprzedaży odpadów.

Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują kwestie międzynarodowego transportu odpadów i związane z nim zagadnienia prawne.