Działalność gospodarcza w niemal każdym sektorze poddana jest regulacjom nie tylko na poziomie krajowym, ale i unijnym. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać zatem nie tylko ustawodawstwa państwa członkowskiego, w którym działają, lecz również szeregu aktów prawnych obowiązujących bezpośrednio w całej UE (rozporządzenia) oraz implementowanych do krajowych porządków prawnych (dyrektywy). Prawidłowa orientacja w gąszczu skomplikowanych regulacji prawnych wymaga często pomocy profesjonalisty.

Prawo europejskie

Kancelaria RGW oferuje m.in.:

  • doradztwo prawne w zakresie interpretacji prawa europejskiego i harmonizacji polskiego ustawodawstwa z acquis communautaire
  • pomoc prawną i prowadzenie postępowań w sprawie wykonywania i uznawania orzeczeń sądów zagranicznych i innych dokumentów, jak również europejskich tytułów egzekucyjnych,
  • doradztwo prawne w zakresie mechanizmów prawnych dotyczących importu równoległego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji odnoszących się do środków ochrony roślin
    reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa antymonopolowego przed Komisją Europejską, Sądem i Trybunałem Sprawiedliwości UE
  • opracowywanie opinii w zakresie rozwiązań prawnych na wszystkich rynkach Unii Europejskiej oraz z zakresu interpretacji przepisów prawa Unii Europejskiej oraz ich wpływu na ustawodawstwo polskie
  • sporządzanie opinii i analiz w zakresie oceny przygotowywanych umów lub transakcji pod kątem ich zgodności z regulacjami unijnymi
  • pomoc prawną przy projektach finansowanych z funduszy unijnych
  • doradztwo w zakresie stanów faktycznych i postępowań z elementem transgranicznym z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawa unijnego i międzynarodowego prawa prywatnego

Więcej informacji na temat Rozporządzenia Rzym I:  From Rome Convention to Rome I Regulation (publikacja dostępna w języku angielskim).

Skontaktuj się z nami:

Anna Porębska, LL.M.

Anna Porębska, LL.M.

Adwokat

apr@rgw.com.pl