Międzynarodowe praktyki studenckie w Kancelarii RGW

| Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW od początku swojej działalności (od 2007 r.) oferuje praktyki dla studentów i absolwentów prawa z krajów niemieckojęzycznych. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniem ELSA w ramach programu STEP (Student Trainee…

Kredyty frankowe – rozwój orzecznictwa i pomoc prawna dla “frankowiczów”

| Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW od marca 2015 r. świadczy pomoc prawną dla kredytobiorców w sprawach tzw. kredytów frankowych (https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/). W ciągu ostatnich czterech lat mogliśmy obserwować ewolucję orzecznictwa polskich sądów oraz rosnącą…

Kancelaria RGW członkiem Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej

| Wydarzenia | No Comments

19 marca 2019 r. Kancelaria RGW została przyjęta do grona członków Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu. Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza powstała na podstawie uchwały podjętej przez Członków-Założycieli w dniu…

Błąd w tłumaczeniu nie może mieć wpływu na prounijną wykładnię polskiego prawa

| Wydarzenia | No Comments

26 marca 2019 r. Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w przedmiocie zagadnienia prawnego sformułowanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, a dotyczącego wykładni art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym…

Znak towarowy nie musi już być przedstawiany w formie graficznej

| Branża produkcyjna, IP, Wydarzenia | No Comments

16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z…

Konkurs na najlepszą pracę magisterską – zwalczanie nieuczciwej konkurencji – III edycja

| Wydarzenia | No Comments

Kancelaria RGW wraz z “Unfair Competition & Compliance Law Portal” zaprasza już po raz trzeci do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce zwalczania nieuczciwej konkurencji. Konkurs przeznaczony…

Zakres doradztwa Kancelarii RGW

Dziedziny prawa

Prawo nieuczciwej konkurencji
 • naśladownictwo produktów
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • odpowiedzialność cywilna i karna za czyny nieuczciwej konkurencji

Prawo transportowe
 • krajowe prawo przewozowe
 • przewozy na podstawie Konwencji CMR
 • odpowiedzialność przewoźnika
 • umowy przewozu i spedycji

Prawo spółek
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • obsługa korporacyjna spółek
 • projekty umów handlowych
 • polityka compliance

Prawo karne gospodarcze
 • postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • pomoc prawna w zakresie przestępstw korupcyjnych i white collar crimes
 • audyt prawnokarny

Prawo własności intelektualnej
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • prawo Internetu i nowych technologii
 • znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty
 • reprezentacja przed polskimi, niemieckimi i europejskimi urzędami patentowymi

Prawo inwestycji
 • fuzje i przejęcia spółek
 • due dilligence przedsiębiorstw i nieruchomości
 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

Prawo ochrony konkurencji
 • krajowe i europejskie prawo antymonopolowe
 • porozumienia ograniczające konkurencję
 • kontrola koncentracji i nadużywanie pozycji dominującej
 • nieuczciwe praktyki handlowe

Prawo energetyczne
 • doradztwo prawne dla sektora energetycznego i paliwowego, w tym w zakresie OZE
 • reprezentacja przed URE i SOKiK
 • pomoc prawna w zakresie działalności koncesjonowanej
 • wsparcie przy projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych

Prawo europejskie
 • doradztwo w zakresie prawa unijnego
 • postępowanie w sprawie wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych
 • postępowania o charakterze transgranicznym
 • import równoległy

Prawo zamówień publicznych
 • doradztwo w zakresie procedur przetargowych
 • postępowania odwoławcze przed KIO
 • projekty i opiniowanie umów z zamawiającym i podwykonawcami
 • ocena prawna SIWZ i ofert wykonawców
Prawo ochrony środowiska
 • krajowe i europejskie przepisy środowiskowe
 • prawne aspekty ochrony przyrody
 • opiniowanie planowanych inwestycji
 • postępowania administracyjne, karne i wykroczeniowe

Prawo upadłościowe
 • postępowania upadłościowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • transgraniczne skutki ogłoszenia upadłości
 • odpowiedzialność organów spółek