Transport i spedycja

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców z branży transportowej i spedycyjnej, a nasze usługi obejmują zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomoc w rozwiązywaniu kwestii incydentalnych.

Specjalizujemy się w sprawach, w których ze względu na stan faktyczny wymagana jest znajomość zarówno prawa polskiego, unijnego, jak i międzynarodowego.

Dotychczasowa współpraca z naszymi Klientami pozwoliła nam poznać specyfikę branży oraz rodzaje barier prawnych i problemów, z którymi spotykają się przewoźnicy, spedytorzy, nadawcy i odbiorcy towarów.

Nasi prawnicy towarzyszą Państwu na etapie przygotowywania projektów umów, ogólnych warunków umów czy zleceń, a także zapewniają reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz w kontaktach z ubezpieczycielami.

W sprawach wymagających pogłębionej analizy sporządzamy na zlecenie naszych Klientów opinie prawne, które pozwalają na rozważenie możliwych rozwiązań sprawy oraz podjęcie decyzji np. w przedmiocie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od kontrahentów.

Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • przewozów krajowych i międzynarodowych,
 • przewozów drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich,
 • transportu żywności, odzieży, artykułów elektrycznych i innych towarów,
 • transportu produktów niebezpiecznych (ADR).

Więcej o usługach Kancelarii RGW dla branży TSL znajdą Państwo poniżej oraz w zakładce Prawo transportowe.

Obszar działań

Bieżąca działalność przedsiębiorcy

Działania Kancelarii RGW skupiają się na prawnym zabezpieczeniu interesów przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz na optymalizacji ich działalności tak, by uniknąć ewentualnych sankcji bądź długotrwałych sporów prawnych. Kancelaria RGW podejmuje działania mające na celu:

 • zagwarantowanie, że działalność transportowa przedsiębiorcy odpowiada aktualnym wymogom prawa krajowego i międzynarodowego,
 • sporządzanie treści zawieranych ramowych umów przewozowych, a także wzorów poszczególnych zleceń transportowych, w sposób najlepiej chroniący dobro przedsiębiorcy,
 • zapobieganie utracie przez przedsiębiorcę potencjalnych roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą w transporcie oraz wdrażanie stosownych procedur w tym zakresie,
 • redagowanie treści umów zawieranych przez przedsiębiorcę z  pracownikami z uwzględnieniem specyfiki pracy kierowcy oraz obowiązków związanych z przewozem towarów,
 • wypracowanie kodeksu dobrych praktyk oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników przedsiębiorcy,
 • przygotowywanie przedsiębiorcy do kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Kancelaria RGW świadczy również wsparcie merytoryczne w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotu wykonującego usługi transportowe.

Jakie podstawowe akty prawne regulują drogowy przewóz towarów?
Jaka jest różnica między przewozem drogowym a spedycją?
Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów o przewozie drogowym?
Jakie podstawowe akty prawne regulują drogowy przewóz towarów?

Uprawnienia i obowiązki podmiotów wykonujących drogowy przewóz towarów uregulowane są przede wszystkim w:

 • Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR),
 • Ustawie - Prawo przewozowe,
 • Ustawie o transporcie drogowym oraz
 • Kodeksie Cywilnym.

Postanowienia Konwencji CMR znajdują zastosowanie do każdej umowy o zarobkowy przewóz drogowy pojazdami jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach.

W opisanym zakresie normy Konwencji CMR obowiązują przed przepisami krajowymi i niekiedy modyfikują wynikające z nich zasady.

Jaka jest różnica między przewozem drogowym a spedycją?

Przewóz drogowy to transport inny niż morski, lotniczy i konny, wykonywany przez uprawnionych przewoźników odpłatnie na podstawie umowy.

Poprzez umowę drogowego przewozu towarów przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia rzeczy za wynagrodzeniem.

Spedycja, w przeciwieństwie do przewozu, polega na organizowaniu transportu, który wykonywany jest przez inne podmioty.

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem i w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów o przewozie drogowym?

Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub czynności z nim związane, za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za każde naruszenie.

Kierujący pojazdem, wykonujący przewóz drogowy z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, w razie dokonania opisanych naruszeń podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych.

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 złotych.

 

Spory sądowe i pozasądowe

Kancelaria RGW reprezentuje Klientów z branży TSL zarówno na etapie sądowym, jak i przedsądowym. Usługi Kancelarii obejmują m. in.:

 • prowadzenie negocjacji z podmiotami zaangażowanymi w przewóz towarów w celu polubownego rozwiązania powstałych sporów,
 • wszczynanie postępowań likwidacyjnych przed ubezpieczycielami, a także sporządzania odwołań od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód w transporcie,
 • reprezentację Klientów w toku zainicjowanych postępowań przed sądami polskimi i niemieckimi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym w Polsce,
 • redagowanie pozwów i innych pism procesowych na potrzeby danego postępowania sądowego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Odpowiedzialność odszkodowawczą przy wykonywaniu usług transportowych mogą powodować m.in. następujące zdarzenia:

 • utrata całości lub części ładunku (np. wskutek kradzieży),
 • uszkodzenie towaru (np. rozmrożenie transportowanej żywności),
 • opóźnienie w odbiorze lub w dostawie,
 • niewłaściwe zabezpieczenie produktów.

Przewoźnicy niejednokrotnie bez wiedzy nadawcy wykonują powierzone im zlecenia transportowe za pośrednictwem podwykonawców. Tak długo, jak długo zlecenia te wykonywane są prawidłowo, opisana praktyka co do zasady nie budzi zastrzeżeń i nie powoduje trudności. W sytuacji zaś złożonego łańcucha dostawy, w którym jeden z podprzewoźników nie dostarcza zamówionego towaru na czas, czy też dostarcza towar uszkodzony, wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia transportowego może być utrudnione.

Podmioty, które potencjalnie mogą odpowiadać z tytułu wystąpienia szkody w transporcie to:

 • nadawca towaru,
 • odbiorca towaru,
 • spedytor,
 • przewoźnik,
 • podwykonawca,
 • pracodawca,
 • pracownik.

Określenie który z podmiotów w łańcuchu przewozu towarów odpowiada za daną szkodę w transporcie wymaga każdorazowo kompleksowej analizy prawnej zarówno treści zawartych umów i zleceń, jak i przebiegu konkretnego transportu, a w tym warunków, w których nadano i odebrano przewożone produkty.

Czas pracy kierowców

Przedsiębiorca świadczący usługi transportowe i zatrudniający pracowników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących m.in. kwestie związane z czasem pracy.

Z uwagi na charakter wykonywanych zadań czas pracy kierowców uregulowany został w sposób szczególny.

W kontekście wspomnianych unormowań na szczególną uwagę zasługują następujące akty prawne:

 • umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
 • rozporządzanie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
 • ustawa o czasie pracy kierowców,
 • Kodeks pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy powinny zostać określone przez pracodawcę w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Kancelaria RGW świadczy merytoryczną pomoc w zakresie wdrożenia i egzekwowania odpowiednich norm czasu pracy w przedsiębiorstwie transportowym.

Niezależnie od powyższego, Kancelaria świadczy pomoc prawną m. in. w zakresie:

 • redagowania wzorów umów zawieranych z pracownikami,
 • zagadnień związanych z płacami minimalnych w UE,
 • kwestii delegowania pracowników,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracowników,
 • rozwiązywania innych sporów pracowniczych, a także
 • organizacji szkoleń z zakresu transportu i spedycji.

Postępowania administracyjne

Kancelaria RGW reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, m. in. w sprawach:

 • uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • uzyskiwania licencji wspólnotowych oraz
 • administracyjnych kar pieniężnych.

Kancelaria RGW sporządza też odwołania decyzji organów administracji publicznej, w tym skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zamówienia publiczne

Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom transportowym i spedycyjnym, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.

Działania Kancelarii RGW skupiają się na:

 • analizie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofert złożonych przez innych wykonawców,
 • przygotowaniu i opiniowaniu dokumentacji przetargowej,
 • redagowaniu pism w postępowaniu o zamówienie publiczne,
 • ocenie oferty wykonawcy w świetle przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego,
 • sporządzaniu pism odwoławczych od wyników przetargu i rozstrzygnięć zamawiającego,
 • reprezentacji przedsiębiorcy przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • przygotowaniu i opiniowaniu umów służących realizacji zamówienia (w tym umów konsorcjum),
 • reprezentacji w sporach z zamawiającymi na etapie wykonania umowy o zamówienie publiczne,
 • przygotowaniu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych.
Publikacje
przedsiębiorstwo sukcesja

Sukcesja przedsiębiorstwa – rozwiązanie problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy

| APR, Branża produkcyjna, Transport, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat Czym jest przedsiębiorstwo w spadku i do kogo należy? Ustawa wprowadza nowe pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku” obejmujące: składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez...
transport odpadów

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| APR, Gospodarka odpadami, Transport, WRO, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony...