Prawo własności intelektualnej

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że w XXI w. znaczące aktywa przedsiębiorstw stanowią dobra i wartości niematerialne. Podstawą gospodarki opartej na wiedzy są odkrycia, utwory, wynalazki, wzory i modele. Odpowiednio wykorzystane mogą dać przedsiębiorcy znaczącą przewagę nad konkurencją. Niezwykle ważna jest ochrona własnych dóbr niematerialnych przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

Prawo własności intelektualnej

Klientom z różnych branż Kancelaria RGW oferuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie majątkowych aspektów prawa autorskiego
  • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych
  • pomoc prawną w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, patentów z uwzględnieniem regulacji polskich, niemieckich i europejskich
  • reprezentowanie przez odpowiednimi organami, w tym również przed Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych (DPMA) oraz Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
  • przygotowywanie transakcji związanych ze zbywaniem, przenoszeniem i obciążaniem praw własności przemysłowej
  • doradztwo w zakresie prawa Internetu i nowych technologii
  • przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących praktycznych aspektów praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • asystowanie w sporach sądowych i pozasądowych
  • opracowywanie strategii ochrony baz danych i know-how

Skontaktuj się z nami:

Anna Porębska, LL.M.

Anna Porębska, LL.M.

Adwokat

e-mail: apr@rgw.com.pl


Publikacje Kancelarii RGW z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej:  The common definition of a copyright work in the European Union (w języku angielskim);   Trademark protection system. (w języku angielskim),  Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony znaków towarowych.