Prawo karne gospodarcze

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się nie tylko ryzyka natury czysto ekonomicznej, lecz również zagrożenia o charakterze prawnokarnym. Rosnąca liczba przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu wskazuje, że problematyka prawa karnego gospodarczego może dotyczyć nie tylko każdego przedsiębiorcy, ale i osób zajmujących stanowiska kierownicze i pełniących funkcje w organach spółek.

Kancelaria RGW proponuje w dziedzinie prawa karnego gospodarczego następujące usługi:

  • doradztwo oraz reprezentowanie pozasądowe i sądowe przedsiębiorców w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, regułom uczciwej konkurencji i odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych
  • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze)
  • sporządzanie kasacji w sprawach karnych oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym
  • doradztwo w sprawach karnych dotyczących prania brudnych pieniędzy
  • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki
  • pomoc prawna w zakresie prawa karnego skarbowego
  • reprezentowanie podmiotów zbiorowych w związku z ich odpowiedzialnością karną
  • przeprowadzanie audytu prawnokarnego w przedsiębiorstwach z różnych branż
  • wszechstronne doradztwo prawne w różnych obszarach prawa karnego gospodarczego oparte na pełnej analizie zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą
  • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego pokrzywdzonym przestępstwami intelektualnymi (white collar crimes)

Więcej informacji z zakresu prawa karnego gospodarczego: Audyt prawnokarny,  “Kontrola skarbowa oraz podatkowa w praktyce – postępowanie organów podatkowych w razie wykrycia nieprawidłowości. Nowe ryzyka karne i karne skarbowe związane z podatkiem od towarów i usług”.  The practice of money laundering – przestępstwo prania brudnych pieniędzy (dostępny w języku angielskim), O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz o Kierowaniu wykonywaniem czynu zabronionego” jako istocie sprawstwa kierowniczego.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

e-mail: pg@rgw.com.pl

Wojciech Cieślak

Wojciech Cieślak

Adwokat