Branża produkcyjna

Zakres pomocy prawnej

Dla Klientów z branży produkcyjnej oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Obok ogólnej problematyki prawa gospodarczego, handlowego czy prawa pracy, w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych szczególne znaczenie mają zagadnienia związane z ochroną tego, co decyduje o sukcesie na rynku, tj. praw własności przemysłowej i intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie), know-how i tajemnic przedsiębiorstwa.

Wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z sektora produkcyjnego oraz w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, naśladownictwo produktów itp.) pozwala Kancelarii RGW świadczyć usługi na rzecz Klientów z branży produkcyjnej na najwyższym poziomie.

Pomagamy naszym Klientom zidentyfikować obszary działalności wymagające uregulowania w ramach wewnętrznej polityki compliance i zabezpieczenia się przed ryzykami prawnymi związanymi z prowadzoną produkcją, w tym również w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.

Doradzamy również w kwestiach związanych z wprowadzaniem na rynek i dystrybucją produkowanych wyrobów, stosunkami z kontrahentami i innymi uczestnikami rynku w celu optymalnego ukształtowania warunków współpracy, a także zapobiegania działaniom naruszającym zasady konkurencji.

Obszar działań

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how

Skuteczna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wypracowanego w toku działalności know-how, stanowi jedną z podstaw działalności w branży produkcyjnej. To właśnie skuteczne zabezpieczenie niejawnych informacji dotyczących szczegółów procesu produkcyjnego przed dostępem osób trzecich ma często decydujące znaczenie dla pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Kancelaria RGW posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know how, świadcząc pomoc prawną w szczególności poprzez:

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji związanych z bezprawnym ujawnieniem lub wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • reprezentację w postępowania karnych dotyczących bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • opracowywanie umów oraz aneksów do umów z kontrahentami uwzględniających potrzebę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących ryzyka i zaistnienia bezprawnego naruszenia lub wykorzystania tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • analizę skuteczności zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorcę oraz przedstawienie rekomendacji wdrożenia dodatkowych środków ochronnych.

Własność przemysłowa (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe)

Zapewnienie właściwego poziomu ochrony własności przemysłowej powinno mieć zasadnicze znaczenie dla każdego przedsiębiorcy, zwłaszcza w branży produkcyjnej.

Kancelaria RGW oferuje szeroki zakres pomocy prawnej świadczonej w zakresie ochrony własności przemysłowej, w szczególności:

 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zastosowania ochrony przewidzianej dla patentów, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
 • reprezentacja przed właściwymi organami i urzędami w sprawach związanych ochroną znaków towarowych (rejestracja, wnoszenie sprzeciwów);
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych) związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem własności przemysłowej;
 • sporządzanie projektów umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej;
 • reprezentacja w postępowaniach cywilnych podmiotów poszkodowanych przez osoby nieuprawnione, w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej;
 • reprezentacja w ramach postępowań karnych podmiotów pokrzywdzonych przez osoby naruszające prawa własność przemysłowej.

Ochrona własności przemysłowej została uregulowana przede wszystkich w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

 

Patenty w prawie polskim
Wzory użytkowe
Wzory przemysłowe
Znaki towarowe
Oznaczenia geograficzne
Topografie układów scalonych
Patenty w prawie polskim

Poprzez uzyskanie patentu, uprawniony podmiotu nabywa prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Patent jest udzielany przez Urząd Patentowy w postępowaniu szczególnym.

Patent może zostać udzielany na wynalazki, niezależnie od dziedziny techniki, które spełniają następujące warunki:

 1. są nowe, co oznacza, ze nie mogą być częścią stanu techniki – wynalazek nie może być udostępniony uprzednio do wiadomości powszechnej lub zgłoszony w innym postępowaniu o udzielenie patentu;
 2. posiadają poziom wynalazczy – w ocenie znawcy, wynalazek nie może wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki;
 3. nadają się do przemysłowego stosowania – według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób (w rozumieniu technicznym) w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Wzory użytkowe

Odpowiednikiem patentu w przypadku wzorów użytkowych są prawa ochronne na wzory użytkowe, które pozwalają uprawnionemu podmiotowi na wyłączne korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowym na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe prawa przyznawane są przez Urząd Patentowym w odrębnym postępowaniu.

Za wzór użytkowy uznaje się nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Dane rozwiązanie jest natomiast użyteczne

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzór przemysłowy może zostać uznany za nowy, jeżeli (w uproszczeniu) przed złożeniem wniosku o rejestrację wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawieniu lub ujawnienie w inny sposób.

Wzór przemysłowy może zostać uznany za cechujący się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór uprzednio publicznie udostępniony.

Na wzory przemysłowe można uzyskać prawa z rejestracji, przez które uprawniony podmiot uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe prawo udzielane jest na 25 lata od daty dokonania zgłoszenia.

Znaki towarowe

Prawidłowa ochrona znaku towarowego ma zasadnicze znaczenie dla zachowania jego indywidualizującej funkcji.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jak przykłady znaku towarowego ustawodawca wskazuje:

 1. wyraz,
 2. rysunek,
 3. ornament,
 4. kompozycję kolorystyczną,
 5. formę przestrzenną,
 6. melodię lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy udziela się prawo ochronne, które zapewnia podmiotowi uprawnionemu prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Na wniosek uprawnionego prawo ochronne może jednak zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Uzyskanie ochrony na zagraniczne oznaczenie geograficzne jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dane oznaczenie jest chronione w państwie pochodzenia tego oznaczenia.

Na oznaczenie geograficzne udziela się praw z rejestracji, która to forma ochrony jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.

Oznaczenie geograficzne, na które udzielono prawa z rejestracji, nie może być używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji.

Topografie układów scalonych

Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Na topografię układu scalonego udzielane jest prawo z rejestracji, które upoważnia podmiot uprawniony do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo autorskie

Dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności branży produkcyjnej, konieczne jest zapewnienie właściwej ochrony prawnoautorskiej dla wszelkich utworów wytwarzanych w toku prowadzonej działalności.

W związku z niebagatelnym znaczeniem zagadnienia praw autorskich dla wszystkich przedsiębiorców, Kancelaria RGW przygotowała szeroką ofertę usług prawnych we wskazanym zakresie, a w szczególności:

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie możliwości ochrony prawnoautorskiej;
 • opracowywanie analiz w zakresie ewentualnych naruszeń praw autorskich wraz ze wskazaniem niezbędnych środków zaradczych;
 • kompleksowe opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami autorskimi;
 • reprezentowanie podmiotów poszkodowanych w związku z naruszeniem praw autorskich w postępowaniach cywilnych;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w związku z przestępczymi naruszeniami praw autorskich w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie podmiotów, którym zarzucono naruszenie praw autorskich w postępowaniach cywilnych i karnych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Przedmiot i rodzaje praw autorskich
Ochrona praw autorskich
Prawa pokrewne
Odpowiedzialność karna
Przedmiot i rodzaje praw autorskich

Utworem – tj. przedmiotem prawa autorskiego - jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Za przedmiot prawa autorskiego ustawodawca uznaje w szczególności:

 • utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • utwory plastyczne;
 • utwory fotograficzne;
 • utwory lutnicze;
 • utwory wzornictwa przemysłowego;
 • utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • utwory muzyczne i słowno-muzyczne;
 • utwory sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • utwory audiowizualne (w tym filmowe).

Na treść prawa autorskiego przysługującego twórcy składają się dwa rodzaje praw:

1. autorskie prawa osobiste – chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności do:

 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

2. autorskie prawa majątkowe – chronią uprawnienie twórcy do wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Ochrona praw autorskich

W zależności od rodzaju przysługujących praw, ustawodawca przewiduje różne środki ochrony w przypadku naruszenia (lub zagrożenia) praw autorskich przysługujących twórcy:

a) Ochrona osobistych praw autorskich

 • roszczenie o zaniechanie cudzych działań stwarzających zagrożenie dla autorskich praw osobistych;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia autorskich praw osobistych, w szczególności poprzez złożenie publicznie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie;
 • roszczenie o zadośćuczynienie lub zapłatę określonej kwoty na wskazany przez twórcę cel społeczny, jeżeli autorskie prawa osobiste zostały naruszone w sposób zawiniony.

b) Ochrona majątkowych praw autorskich

 •  roszczenie o zaniechanie naruszenia;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia;
 • roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności (lub trzykrotności w przypadku naruszenia zawinionego) wynagrodzenia, które byłoby należne uprawnionemu w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z utworu;
 • roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści;
 • roszczenie o ogłoszenia w prasie oświadczenia  odpowiedniej treści i formie;
 • roszczenie o podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia sądu wydanego w sprawie dotyczącej naruszenia.
Prawa pokrewne

Od prawa autorskiego należy odróżnić tzw. prawa pokrewne, do których zaliczają się:

 1. prawa do artystycznych wykonań, za które uznaje się na przykład: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób przyczyniających się w sposób twórczy do powstania wykonania.
 2. prawa do fonogramów i wideogramów;
 3. prawa do nadań programów, które obejmują wyłączne prawo organizacji radiowych i telewizyjnych do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów;
 4. prawa od pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
Odpowiedzialność karna

Szczególnie rażące naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych stanowią przestępstwa zagrożone surowymi karami, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Za czyny zabronione ustawodawca uznaje w szczególności następujące zachowania:

 1. przywłaszczenie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo wykonania artystycznego;
 2. rozpowszechnianie cudzego utworu lub artystycznego wykonania bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy;
 3. publiczne zniekształcanie utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
 4. naruszanie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż wyżej wskazany w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
 5. rozpowszechnianie cudzego utworu lub przedmiotów praw pokrewnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom;
 6. utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechnienia cudzego utworu lub przedmiotów praw pokrewnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom;
 7. obracanie przedmiotami będącymi nośnikami utworów bezprawnie zwielokrotnionych lub rozpowszechnionych;
 8. wytwarzanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub prowadzenie obrotu lub reklamy albo posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie takich przedmiotów;
 9. uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania praw do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu lub odmawianie udzieleni informacji przewidzianych prawem.

 

 

Naśladownictwo produktów

Istotnym problemem współczesnej gospodarki, również w branży produkcyjnej jest duża skala zjawiska wprowadzania do obrotu środków lub nawozów podrobionych.

Również w tym zakresie Kancelaria RGW posiada bogate doświadczenie i oferuje szeroki wachlarz usług prawnych, takich jak:

 • reprezentacja procesowa w sprawach prawa cywilnego w zakresie związanym z wprowadzaniem do obrotu produktów nieoryginalnych;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności z prawem wprowadzania określonych produktów do obrotu;
 • reprezentacja pokrzywdzonego podmiotu w postępowaniu karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego;
 • opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców z uwzględnieniem profilaktyki w zakresie wprowadzania do obrotu produktów podrobionych;
 • sporządzanie zawiadomień do właściwych organów administracyjnych w zakresie podejrzeń dotyczących wprowadzania do obrotu produktów podrobionych;
 • obrona w postępowaniach karnych dotyczących wprowadzania do obrotu podrobionych towarów.

Cywilno- oraz karnoprawne środki ochrony przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców, których interesy naruszono w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów nieoryginalnych szczególne znaczenie ma możliwość ochrony praw w ramach dostępnych środków cywilno-, jak i prawnokarnych.

Podstawowe regulacje w tym zakresie odnaleźć można w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która także w przypadku wprowadzania do obrotu produktów podrobionych zapewnia zarówno środki ochrony prywatnoprawne, jak i publicznoprawne.

 

Środki cywilne
Środki karne
Środki cywilne

Zgodnie z przepisami uznk czyn nieuczciwej konkurencji stanowi między innymi:

 • takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich;
 • wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone powyżej.

W razie dopuszczenia się przez określony podmiot wskazanego czynu nieuczciwej konkurencji, podmiot poszkodowany może skorzystać ze wszystkich uprawnień przyznanych mu przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Środki karne

Nie mniej istotne dla pokrzywdzonego przedsiębiorcy okazać mogą się możliwe do zastosowania wobec nieuczciwego podmiotu środki represji karnej.

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji osoba, która za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wskazane przestępstwo nie jest jednak ścigane z urzędu i wymaga złożenia przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie.

 

Publikacje
Kancelaria prawna- system REACH

System REACH w obrębie prawa ochrony środowiska

| Branża produkcyjna, Chemia | No Comments
Piotr R. Graczyk adwokat Substancje chemiczne używane są w wielu branżach przemysłu i są przedmiotem obrotu nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami i ich zakładami produkcyjnymi, lecz również są oferowane powszechnie w...
znaki towarowe

Znak towarowy nie musi już być przedstawiany w formie graficznej

| Branża produkcyjna, IP, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...
przedsiębiorstwo sukcesja

Sukcesja przedsiębiorstwa – rozwiązanie problemów związanych ze śmiercią przedsiębiorcy

| APR, Branża produkcyjna, Transport, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat Czym jest przedsiębiorstwo w spadku i do kogo należy? Ustawa wprowadza nowe pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku” obejmujące: składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez...