Kancelaria RGW udziela kompleksowej pomocy prawnej konsumentom, którzy zawarli umowy kredytowe i zaciągnęli w ten sposób kredyty we frankach, które w rzeczywistości były udzielone w złotych polskich. Jesteśmy zespołem składającym się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, a przy świadczeniu usług prawnych w sprawach dotyczących kredytów frankowych korzystamy również z pomocy specjalistów z zakresu rachunkowości i ekonomiki.

INFOLINIA DLA KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH AKTYWNA OD MARCA 2015 R.

W związku z dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla frankowiczów posiadających umowy kredytu hipotecznego indeksowanego lub waloryzowanego według kursu franka szwajcarskiego (CHF) oraz kredytu denominowanego w CHF Kancelaria RGW uruchomiła specjalną infolinię pod numerem telefonu:

+48 22 100 42 25

Udzielamy informacji również pod ogólnym numerem telefonu Kancelarii RGW: +48 22 883 62 50.

Dzięki takiej opcji mogą Państwo uzyskać od naszej kancelarii podstawowe informacje dotyczące świadczenia pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń od banków stosujących w umowach z konsumentami niedozwolone postanowienia umowne, analizy Państwa umowy kredytowej, wyliczenia wysokości roszczenia oraz przygotowania pozwu w indywidualnej sprawie. W prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach dot. kredytów frankowych formułujemy roszczenia o zwrot nadpłaty, jak również podnosimy zarzuty zmierzające do unieważnienia kredytu CHF.

Wszelkie zapytania dot. kredytów frankowych prosimy kierować również drogą elektroniczną na adres: kredyty@rgw.com.pl

Aktualne ramowe warunki udzielania pomocy prawnej przez kancelarię w sprawach kredytów frankowych oraz informacje na temat poszczególnych etapów postępowania mogą Państwo pobrać poniżej.

Etapy udzielania pomocy prawnej

Informacja o infolinii  – opis procedowania

Proces udzielania pomocy dla frankowiczów – Kancelaria RGW

W pierwszej kolejności skontaktuj się z naszą kancelarią i przedstaw opis stanu faktycznego oraz zgromadź wszystkie dokumenty związane z zawarciem umowy kredytu frankowego, które następnie prześlesz do nas w celu wstępnej analizy.

Nasza kancelaria oferuje Państwu nieodpłatne spotkanie z adwokatem w siedzibie kancelarii lub w formie telekonferencji, aby trafniej i skuteczniej ustalić stan faktyczny, co umożliwi podjęcie właściwych kroków, które mogą przyczynić się między innymi do zasądzenia na Państwa rzecz nadpłaty lub unieważnienia kredytu CHF.

Po zawarciu umowy o doradztwo prawne i przedłożeniu wymaganych dokumentów, w tym zaświadczenia z banku, wyliczamy wysokość roszczeń kredytobiorcy wobec banku wynikających z dokonanej nadpłaty. Następuje to w formie profesjonalnej opinii finansowej. Zakres usług naszej kancelarii w sprawach kredytów frankowych na tym etapie obejmuje również analizę prawną zawartych w umowie postanowień niedozwolonych w rozumieniu art. 3851 KC oraz postanowień o identycznej/podobnej treści wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK.

Ponadto, nasi doświadczeni prawnicy przygotowują i kierują do banku wezwanie do zapłaty stanowiące próbę polubownego rozwiązania sporu. Na kolejnym etapie przygotowywany jest przeciwko bankowi pozew, który po akceptacji ze strony Klienta wnoszony jest do właściwego sądu.

Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii RGW świadczą usługi zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, sporządzają dalsze pisma procesowe i reprezentują Klienta na rozprawach przed sądem. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc na każdym etapie postępowania związanego z kredytem zaciągniętym rzekomo we frankach.

 
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli o kredytach frankowych

W wyniku analizy skuteczności ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2017 Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków. Pełny raport dostępny jest na stronie NIK.

 

Rozbieżności w orzecznictwie

Czy działania w celu wyjaśnienia rozbieżności w orzecznictwie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach "kredytów frankowych" służą rzeczywiście interesom konsumentów?

 

Kredyty frankowe

Aktualności i orzecznictwo

Jak radzić sobie z kredytem frankowym?

Portal Prawa Konkurencji UCLP

 

Czy banki miały prawo pobierać tzw. „odsetki” w CHF od kredytów udzielonych de facto w złotych polskich?

Czy praktyka banków jest sprzeczna z podstawową zasadą akcesoryjności odsetek? Jak dochodzić zwrotu nienależnych świadczeń od banku?

1
1

Orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych”

Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa zestawienie orzecznictwa sądów w sprawach “kredytów frankowych” wydanych na korzyść kredytobiorców z podziałem na orzeczenia, w których a) zostało potwierdzone, że klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, b) stwierdzono nieważność umowy kredytu w całości lub w części, c) oddalono powództwo banku o zapłatę, d) pozbawiono tytuł egzekucyjny wykonalności, e) zasądzono zwrot składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

O “kredytach frankowych” w Portalu Prawa konkurencji UCLP

Informacje oraz orzecznictwo dotyczące “kredytów frankowych” znajdą Państwo również na stronie Unfair Competition & Compliance Law Portal: