Gospodarka odpadami

Zakres pomocy prawnej

Dla podmiotów działających w branży gospodarki odpadami Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu obowiązujących i ciągle zmieniających się przepisów prawa.

Doradzamy naszym Klientom zarówno w ogólnych kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i w sprawach specyficznych dla tego sektora gospodarki.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy ubieganiu się o zezwolenie, reprezentujemy Klientów przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi. Sporządzamy analizy i opinie prawne odnoszące się do konkretnych problemów, na które Klienci napotykają przy zbieraniu, transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu odpadów, postępowaniu z miejscami unieszkodliwiania odpadów, sprzedaży czy pośredniczeniu w sprzedaży odpadów.

Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują kwestie międzynarodowego transportu odpadów i związane z nim zagadnienia prawne.

Obszar działań

Zezwolenia na gospodarowanie odpadami

Zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów wymaga zezwolenia, które wydaje w drodze decyzji organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Ponadto kontrola jest przeprowadzana także przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie m.in. spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Po przeprowadzeniu kontroli zarówno wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jak i komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia ww. wymagań. Na postanowienie nie służy zażalenie, nawet w sytuacji wydania postanowienia negatywnie opiniującego spełnienie ww. wymagań, które skutkuje odmową wydania przez właściwy organ zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Zarówno zezwolenie na zbieranie odpadów, jak i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który musi spełniać określone wymogi. Niespełnienie tychże wymogów stanowi jedną z przewidzianych przez ustawodawcę przyczyn odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenia mają charakter terminowy i co do zasady wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat (wyjątki w postaci krótszych terminów przewiduje ustawa o odpadach).

Nie w każdym przypadku jest konieczne uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdyż ustawa o odpadach przewiduje w tym względzie pewne wyjątki.

Kancelaria RGW w ramach świadczonej pomocy prawnej pomaga klientom w uzyskaniu zezwoleń koniecznych do zbierania i przetwarzania odpadów poprzez:

 • sporządzanie opinii prawnych na temat szczegółowych wymogów związanych z uzyskaniem zezwoleń w indywidualnych sprawach,
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i rozporządzeń wykonawczych w praktyce,
 • reprezentację przed właściwymi organami administracji w postępowaniu o udzielenie zezwolenia,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

Obowiązki związane z magazynowaniem odpadów

Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Magazynowanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Odpady mogą być magazynowane tylko w sytuacji, gdy konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez rok lub 3 lata (w zależności od konkretnego przypadku określonego w ustawie o odpadach).

Ponadto magazynowanie odpadów musi spełniać wiele innych kryteriów określonych przez ustawodawcę, dlatego Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, zajmujących się magazynowaniem odpadów lub planujących rozpoczęcie takiej działalności. Pomoc ta polega m.in. na:

 • sporządzaniu opinii prawnych na temat szczegółowych wymogów związanych z magazynowaniem odpadów w indywidualnych sprawach,
 • wyjaśnianiu wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o odpadach i aktów wykonawczych w praktyce,
 • reprezentacji przed właściwymi organami administracji w postępowaniach dotyczących magazynowania odpadów,
 • zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi.

Sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży odpadów

Ustawa o odpadach definiuje zarówno pojęcie „sprzedawca odpadów”, jak i „pośrednik w obrocie odpadami”.

Przez sprzedawcę odpadów rozumie się podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. Natomiast przez pośrednika w obrocie odpadami rozumie się każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami podlegają wpisowi do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach, podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz podmiotów gospodarujących odpadami.

Wpis do rejestru powinien nastąpić przed rozpoczęciem działalności w zakresie sprzedaży i pośrednictwa w obrocie odpadami, gdyż tylko podmiot wpisany do rejestru może prowadzić działalność we wskazanym zakresie.

Ponadto sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 Kancelaria RGW w ramach świadczonej pomocy prawnej pomaga przedsiębiorcom, którzy zajmują się sprzedażą odpadów lub pośrednictwem w obrocie odpadami poprzez:

 • sporządzanie opinii prawnych na temat wymogów związanych ze sprzedażą i pośrednictwem w obrocie odpadami w indywidualnych sprawach,
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych ze stosowaniem odpowiednich przepisów prawa w praktyce,
 • reprezentację przed właściwymi organami administracji w postępowaniach dotyczących sprzedaży odpadów i pośrednictwa w obrocie odpadami,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi.

Transport odpadów

Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Wymogi dotyczące środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Obecnie zagadnienia związane z transportem odpadów należą do kompetencji marszałków województwa. Nie jest już konieczne uzyskiwanie zezwolenia na transport odpadów, a z dniem 24 lipca 2018 r. straciły ważność wszystkie zezwolenia wydane przed 24 stycznia 2018 r.

Działalność w zakresie transportu odpadów prowadzona jest na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który funkcjonuje od stycznia 2018 r. (https://bdo.mos.gov.pl/web/).

Wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego podmiotu, a z urzędu w przypadku podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast w przypadku posiadaczy odpadów, którzy uzyskali innego rodzaju zezwolenia, wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Transport odpadów z nieaktualnym zezwoleniem lub bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Istotne jest również posiadanie przez kierowców wykonujących transport odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Kancelaria RGW w ramach świadczonej pomocy prawnej doradza Klientom m.in. w sprawach związanych z transportem odpadów poprzez:

 • sporządzanie opinii prawnych na temat wymogów związanych z transportem odpadów,
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów w praktyce,
 • reprezentacja przed właściwymi organami administracji w postępowaniach dotyczących wpisu do rejestru oraz nałożenia kary administracyjnej.

Sankcje administracyjne związane z gospodarowaniem odpadami

Ustawa o odpadach przewiduje uprawnienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami do wymierzenia, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężnej.

Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona za określone w ustawie o odpadach zachowania, w tym m.in. za:

 • transport odpadów bez uzyskania zezwolenia na transport lub wpisu do rejestru,
 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczenie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych,
 • magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach,
 • zbieranie odpadów wbrew zakazom określonym w ustawie o odpadach.

Kancelaria RGW w ramach świadczonej pomocy prawnej pomaga przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność na podstawie przepisów ustawy o odpadach, w dostosowaniu prowadzonej przez nich działalności do tych przepisów.

Kancelaria RGW reprezentuje także przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji w sprawach związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niesie za sobą ryzyka związane z ewentualną odpowiedzialnością karną lub za wykroczenie.

Kancelaria RGW reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami przeciwko środowisku oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na podstawie ustaw szczególnych, w tym ustawy o odpadach.

W Rozdziale XXII Części szczególnej kodeksu karnego uregulowane zostały przestępstwa przeciwko środowisku, do których należą takie czyny jak zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska, prowadzenie działalności gospodarczej zagrażającej środowisku, ale również składowanie, usuwanie, przetwarzanie, dokonywanie odzysku, unieszkodliwianie albo transportowanie czy przywożenie z zagranicy odpadów lub substancji w sposób sprzeczny z przepisami prawa (art. 183 Kodeksu karnego).

Szereg przepisów karnych zawiera również ustawa o odpadach. Jako wykroczenia kwalifikowane są m.in. następujące czyny:

 • naruszenie sposobu prowadzenia gospodarki odpadami,
 • działalność poza dopuszczonym obszarem,
 • naruszenie wymogów transportowych,
 • bezprawne wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami,
 • bezprawne postępowanie z odpadami,
 • bezprawne zbieranie odpadów,
 • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru,
 • brak wniosku o wpis do rejestru,
 • nieprowadzenie ewidencji odpadów,
 • niezłożenie wymaganego sprawozdania,
 • odzysk odpadów medycznych lub weterynaryjnych z naruszenie prawa,
 • mieszanie olejów odpadowych,
 • bezprawne przekazanie i stosowanie osadów ściekowych,
 • lokowanie odpadów na dnie morza,
 • niedopełnienie obowiązków przez zarządzającego składowiskiem odpadów,
 • termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią.

Dodatkowe informacje o usługach  świadczonych przez Kancelarię RGW w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, znajdą Państwo tutaj.

Publikacje
transport odpadów

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| APR, Gospodarka odpadami, Transport, WRO, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony...
nowelizacja ustawy o odpadach

Cykl „Zmiany w prawie” – Nowelizacja ustawy o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO, Wydarzenia | No Comments
W ramach cyklu "Zmiany w prawie" Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa materiał, który w zwięzłej i przystępnej formie wyjaśnia, jakie zmiany wprowadzone zostały w ustawie o odpadach z 14 grudnia...
ustawa o odpadach ważne zmiany

Ważne zmiany w ustawie o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO | No Comments
Anna Porębska adwokat Nowelizacja ustawy o odpadach 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w...