Gospodarka odpadami

Zakres pomocy prawnej

Dla podmiotów działających w branży gospodarki odpadami Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu obowiązujących i ciągle zmieniających się przepisów prawa.

Doradzamy naszym Klientom zarówno w ogólnych kwestiach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i w sprawach specyficznych dla tego sektora gospodarki.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy obsłudze podmiotów z branży gospodarki odpadami zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy ubieganiu się o zezwolenie, reprezentujemy Klientów przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi. Sporządzamy analizy i opinie prawne odnoszące się do konkretnych problemów, na które Klienci napotykają przy zbieraniu, transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu odpadów, postępowaniu z miejscami unieszkodliwiania odpadów, sprzedaży czy pośredniczeniu w sprzedaży odpadów.

Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmują kwestie międzynarodowego transportu odpadów i związane z nim zagadnienia prawne.

Obszar działań

Transport odpadów

Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Wymogi dotyczące środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Obecnie zagadnienia związane z transportem odpadów należą do kompetencji marszałków województwa. Nie jest już konieczne uzyskiwanie zezwolenia na transport odpadów, a z dniem 24 lipca 2018 r. straciły ważność wszystkie zezwolenia wydane przed 24 stycznia 2018 r.

Działalność w zakresie transportu odpadów prowadzona jest na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który funkcjonuje od stycznia 2018 r. (https://bdo.mos.gov.pl/web/).

Wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego podmiotu, a z urzędu w przypadku podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast w przypadku posiadaczy odpadów, którzy uzyskali innego rodzaju zezwolenia, wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Transport odpadów z nieaktualnym zezwoleniem lub bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Istotne jest również posiadanie przez kierowców wykonujących transport odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Kancelaria RGW w ramach świadczonej pomocy prawnej doradza Klientom m.in. w sprawach związanych z transportem odpadów poprzez:

 • sporządzanie opinii prawnych na temat wymogów związanych z transportem odpadów,
 • wyjaśnianie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów w praktyce,
 • reprezentacja przed właściwymi organami administracji w postępowaniach dotyczących wpisu do rejestru oraz nałożenia kary administracyjnej.

Prawo karne i prawo wykroczeń

Prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niesie za sobą ryzyka związane z ewentualną odpowiedzialnością karną lub za wykroczenie.

Kancelaria RGW reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami przeciwko środowisku oraz w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na podstawie ustaw szczególnych, w tym ustawy o odpadach.

W Rozdziale XXII Części szczególnej kodeksu karnego uregulowane zostały przestępstwa przeciwko środowisku, do których należą takie czyny jak zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska, prowadzenie działalności gospodarczej zagrażającej środowisku, ale również składowanie, usuwanie, przetwarzanie, dokonywanie odzysku, unieszkodliwianie albo transportowanie czy przywożenie z zagranicy odpadów lub substancji w sposób sprzeczny z przepisami prawa (art. 183 Kodeksu karnego).

Szereg przepisów karnych zawiera również ustawa o odpadach. Jako wykroczenia kwalifikowane są m.in. następujące czyny:

 • naruszenie sposobu prowadzenia gospodarki odpadami,
 • działalność poza dopuszczonym obszarem,
 • naruszenie wymogów transportowych,
 • bezprawne wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami,
 • bezprawne postępowanie z odpadami,
 • bezprawne zbieranie odpadów,
 • gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru,
 • brak wniosku o wpis do rejestru,
 • nieprowadzenie ewidencji odpadów,
 • niezłożenie wymaganego sprawozdania,
 • odzysk odpadów medycznych lub weterynaryjnych z naruszenie prawa,
 • mieszanie olejów odpadowych,
 • bezprawne przekazanie i stosowanie osadów ściekowych,
 • lokowanie odpadów na dnie morza,
 • niedopełnienie obowiązków przez zarządzającego składowiskiem odpadów,
 • termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią.

Dodatkowe informacje o usługach  świadczonych przez Kancelarię RGW w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, znajdą Państwo tutaj.

Publikacje

Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

| APR, Gospodarka odpadami, Transport, WRO, Wydarzenia | No Comments

Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa…

Cykl “Zmiany w prawie” – Nowelizacja ustawy o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO, Wydarzenia | No Comments
W ramach cyklu "Zmiany w prawie" Kancelaria RGW przygotowała dla Państwa materiał, który w zwięzłej i przystępnej formie wyjaśnia, jakie zmiany wprowadzone zostały w ustawie o odpadach z 14 grudnia...

Ważne zmiany w ustawie o odpadach

| APR, Gospodarka odpadami, WRO | No Comments

Nowelizacja ustawy o odpadach 20 lipca 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym RP…