Nowoczesne technologie

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW świadczy usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży nowoczesnych technologii i telekomunikacji.

Oferujemy Klientom pełną obsługę prawną, uwzględniającą specyfikę rozwijającego się sektora IT, różnych form biznesu internetowego i telekomunikacyjnego, począwszy od wyboru najbardziej odpowiedniej formy działalności gospodarczej i określenie wymogów prawnych dla danego rodzaju usług, poprzez doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej, po pomoc prawną w bieżącej działalności, przygotowywanie umów z kontrahentami, w szczególności umów licencyjnych, reprezentację przed sądami i urzędami, w tym w kontaktach z regulatorami danego rynku.

Pomagamy przedsiębiorcom działającym w internecie dostosować się do wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowujemy regulaminy serwisów internetowych i doradzamy w zakresie handlu internetowego.

Obszar działań

Formy prowadzenia działalności i bieżąca obsługa prawna

Prowadzenie innowacyjnego biznesu (w tym popularnych obecnie start-upów) wymaga podjęcia szeregu decyzji związanych z wyborem formy działalności na etapie planowania rozpoczęcia działalności.

Formy działalności gospodarczej

Warto zastanowić się, czy wystarczy do tego celu prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (ewentualnie w ramach spółki cywilnej) czy też zasadnym będzie stworzenie spółki prawa handlowego.

Spółki prawa handlowego obejmują z kolei spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).

Każda z wymienionych form działalności ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej dla danego przedsięwzięcia formy wymaga kompleksowej analizy aktualnych potrzeb, ale i planów rozwoju na przyszłość.

Finansowanie

Kolejnym istotnym zagadnieniem w branży nowoczesnych technologii jest pozyskanie źródeł finansowania. W ramach procesu inwestycyjnego niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna i to po stronie inwestora, jak i start-upu.

W szczególności doradztwo prawne obejmuje na etapie przygotowania inwestycji zaprojektowanie całego procesu, przeprowadzenie badania due dilligence, wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu negocjacji i przy ustalaniu warunków transakcji.

Umowa inwestycyjna

Bardzo ważnym elementem jest sporządzenie dopasowanej do danej transakcji umowy inwestycyjnej, uwzględniającej charakterystyczne dla inwestycji w innowacje postanowienia, a także chroniącej interesy reprezentowanej strony na wypadek wystąpienia różnych scenariuszy zdarzeń w przyszłości.

Crowfunding

Wśród form finansowania inwestycji warto wymienić tzw. crowfunding, czyli pozyskiwanie funduszy od społeczności inwestorów np. za pomocą internetowych platform crowfundingowych.

Doradztwo prawne obejmuje przygotowanie procesu pozyskiwania środków, utworzenia spółki, wsparcie w kwestiach prawnych związanych z uruchomieniem platformy internetowej oraz zasad prowadzonej zbiórki, przygotowanie warunków i umów inwestycyjnych, obsługę w zakresie przystąpienia inwestorów do spółki i ich wystąpienia ze spółki.

Bieżąca obsługa przedsiębiorcy

Kancelaria RGW oferuje przedsiębiorcom z branży nowych technologii i komunikacyjnej wsparcie w toku bieżącej działalności w zakresie m.in.:

 • prawa korporacyjnego,
 • prawa cywilnego, w tym prawa umów,
 • prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
 • ochrony danych osobowych,
 • prawa pracy,
 • prawa ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego.

Krajowa i międzynarodowa ochrona własności przemysłowej

Własność przemysłowa należy obecnie do cennych aktywów przedsiębiorstwa. Prawa własności przemysłowej mogą podlegać ochronie zarówno na szczeblu krajowym, europejskim, jak i międzynarodowym.

Kancelaria RGW pomaga swoim Klientom zrozumieć zasady ochrony i wymogi, które trzeba spełnić, aby uzyskać ochronę.

Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię RGW obejmuje:

 • opinie prawne dotyczące ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
 • reprezentację przed właściwymi organami i urzędami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych (rejestracja, wnoszenie sprzeciwów);
 • analizę ewentualnych roszczeń (w tym roszczeń odszkodowawczych) związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem własności przemysłowej;
 • sporządzanie projektów umów dotyczących obrotu prawami własności przemysłowej;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych,
 • reprezentację pokrzywdzonych i obronę podejrzanych/oskarżonych w postępowaniach karnych, w tym w sprawach dotyczących podróbek towarów.
Polskie prawo własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej została uregulowana przede wszystkich w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

 

Patenty w prawie polskim
Wzory użytkowe
Wzory przemysłowe
Znaki towarowe
Oznaczenia geograficzne
Topografie układów scalonych
Patenty w prawie polskim

Poprzez uzyskanie patentu, uprawniony podmiotu nabywa prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Patent jest udzielany przez Urząd Patentowy w postępowaniu szczególnym.

Patent może zostać udzielany na wynalazki, niezależnie od dziedziny techniki, które spełniają następujące warunki:

 1. są nowe, co oznacza, ze nie mogą być częścią stanu techniki – wynalazek nie może być udostępniony uprzednio do wiadomości powszechnej lub zgłoszony w innym postępowaniu o udzielenie patentu;
 2. posiadają poziom wynalazczy – w ocenie znawcy, wynalazek nie może wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki;
 3. nadają się do przemysłowego stosowania – według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób (w rozumieniu technicznym) w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Czas trwania ochrony patentowej wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

Wzory użytkowe

Odpowiednikiem patentu w przypadku wzorów użytkowych są prawa ochronne na wzory użytkowe, które pozwalają uprawnionemu podmiotowi na wyłączne korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowym na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe prawa przyznawane są przez Urząd Patentowym w odrębnym postępowaniu.

Za wzór użytkowy uznaje się nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Dane rozwiązanie jest natomiast użyteczne

Czas trwania prawa ochronnego wynosi dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzór przemysłowy może zostać uznany za nowy, jeżeli (w uproszczeniu) przed złożeniem wniosku o rejestrację wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawieniu lub ujawnienie w inny sposób.

Wzór przemysłowy może zostać uznany za cechujący się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór uprzednio publicznie udostępniony.

Na wzory przemysłowe można uzyskać prawa z rejestracji, przez które uprawniony podmiot uzyskuje prawo do wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe prawo udzielane jest na 25 lata od daty dokonania zgłoszenia.

Znaki towarowe

Prawidłowa ochrona znaku towarowego ma zasadnicze znaczenie dla zachowania jego indywidualizującej funkcji.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jak przykłady znaku towarowego ustawodawca wskazuje:

 1. wyraz,
 2. rysunek,
 3. ornament,
 4. kompozycję kolorystyczną,
 5. formę przestrzenną,
 6. melodię lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy udziela się prawo ochronne, które zapewnia podmiotowi uprawnionemu prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Na wniosek uprawnionego prawo ochronne może jednak zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Uzyskanie ochrony na zagraniczne oznaczenie geograficzne jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy dane oznaczenie jest chronione w państwie pochodzenia tego oznaczenia.

Na oznaczenie geograficzne udziela się praw z rejestracji, która to forma ochrony jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych, prowadzonego przez Urząd Patentowy.

Oznaczenie geograficzne, na które udzielono prawa z rejestracji, nie może być używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, których towary nie spełniają warunków będących podstawą udzielenia prawa z rejestracji.

Topografie układów scalonych

Topografia układu scalonego to rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Na topografię układu scalonego udzielane jest prawo z rejestracji, które upoważnia podmiot uprawniony do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Branża nowoczesnych technologii oraz branża kreatywna funkcjonują prężnie dzięki ochronie indywidualnej twórczości osób zaangażowanych w realizowane projekty, tj. ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Oferta Kancelarii RGW w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie możliwości ochrony prawnoautorskiej;
 • opracowywanie analiz w zakresie ewentualnych naruszeń praw autorskich wraz ze wskazaniem niezbędnych środków zaradczych;
 • kompleksowe opracowywanie umów dotyczących obrotu prawami autorskimi;
 • reprezentowanie podmiotów poszkodowanych w związku z naruszeniem praw autorskich w postępowaniach cywilnych;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w związku z przestępczymi naruszeniami praw autorskich w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie podmiotów, którym zarzucono naruszenie praw autorskich w postępowaniach cywilnych i karnych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Przedmiot i rodzaje praw autorskich
Ochrona praw autorskich
Prawa pokrewne
Odpowiedzialność karna
Przedmiot i rodzaje praw autorskich

Utworem – tj. przedmiotem prawa autorskiego - jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Za przedmiot prawa autorskiego ustawodawca uznaje w szczególności:

 • utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • utwory plastyczne;
 • utwory fotograficzne;
 • utwory lutnicze;
 • utwory wzornictwa przemysłowego;
 • utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • utwory muzyczne i słowno-muzyczne;
 • utwory sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • utwory audiowizualne (w tym filmowe).

Na treść prawa autorskiego przysługującego twórcy składają się dwa rodzaje praw:

1. autorskie prawa osobiste – chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności do:

 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

2. autorskie prawa majątkowe – chronią uprawnienie twórcy do wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Ochrona praw autorskich

W zależności od rodzaju przysługujących praw, ustawodawca przewiduje różne środki ochrony w przypadku naruszenia (lub zagrożenia) praw autorskich przysługujących twórcy:

a) Ochrona osobistych praw autorskich

 • roszczenie o zaniechanie cudzych działań stwarzających zagrożenie dla autorskich praw osobistych;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia autorskich praw osobistych, w szczególności poprzez złożenie publicznie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie;
 • roszczenie o zadośćuczynienie lub zapłatę określonej kwoty na wskazany przez twórcę cel społeczny, jeżeli autorskie prawa osobiste zostały naruszone w sposób zawiniony.

b) Ochrona majątkowych praw autorskich

 •  roszczenie o zaniechanie naruszenia;
 • roszczenie o usunięcie skutków naruszenia;
 • roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności (lub trzykrotności w przypadku naruszenia zawinionego) wynagrodzenia, które byłoby należne uprawnionemu w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z utworu;
 • roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści;
 • roszczenie o ogłoszenia w prasie oświadczenia  odpowiedniej treści i formie;
 • roszczenie o podanie do publicznej wiadomości części lub całości orzeczenia sądu wydanego w sprawie dotyczącej naruszenia.
Prawa pokrewne

Od prawa autorskiego należy odróżnić tzw. prawa pokrewne, do których zaliczają się:

 1. prawa do artystycznych wykonań, za które uznaje się na przykład: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób przyczyniających się w sposób twórczy do powstania wykonania.
 2. prawa do fonogramów i wideogramów;
 3. prawa do nadań programów, które obejmują wyłączne prawo organizacji radiowych i telewizyjnych do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów;
 4. prawa od pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.
Odpowiedzialność karna

Szczególnie rażące naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych stanowią przestępstwa zagrożone surowymi karami, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Za czyny zabronione ustawodawca uznaje w szczególności następujące zachowania:

 1. przywłaszczenie autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo wykonania artystycznego;
 2. rozpowszechnianie cudzego utworu lub artystycznego wykonania bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy;
 3. publiczne zniekształcanie utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
 4. naruszanie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż wyżej wskazany w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
 5. rozpowszechnianie cudzego utworu lub przedmiotów praw pokrewnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom;
 6. utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechnienia cudzego utworu lub przedmiotów praw pokrewnych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom;
 7. obracanie przedmiotami będącymi nośnikami utworów bezprawnie zwielokrotnionych lub rozpowszechnionych;
 8. wytwarzanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub prowadzenie obrotu lub reklamy albo posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie takich przedmiotów;
 9. uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania praw do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu lub odmawianie udzieleni informacji przewidzianych prawem.

 

Ochrona danych osobowych

Kancelaria RGW doradza swoim Klientom w zakresie wdrożenia odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, spełniających wymogi RODO.

„RODO” lub „GDPR” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

RODO weszło w życie już 17 maja 2016 r., jednakże zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r.

RODO ma zastosowanie do wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz w sposób innych niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych.

O ile przedsiębiorca z państwa członkowskiego przetwarza dane, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii, wiążą go przepisy rozporządzenia. Dotyczy to zarówno administratora danych, jak i podmiot przetwarzający dane na jego zlecenie.

Art. 5 RODO wprowadza główne zasad, które obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych.

Są to zasady:

 1. zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 2. ograniczenia celu,
 3. minimalizacji danych,
 4. prawidłowości,
 5. ograniczenia przechowywania,
 6. integralności i poufności,
 7. rozliczalności.

Poniżej prezentujemy najważniejsze kroki, jakie należy podjąć w celu wdrożenia lub weryfikacji spełnienia wymagań RODO.

 

Obowiązek informacyjny
Prawa osób fizycznych
Rejestr przetwarzania danych
Podstawy przetwarzania danych
Sankcje i uprawnienia organu nadzorczego
Obowiązek informacyjny

W chwili zbierania danych konieczne jest przekazanie osobie fizycznej przez administratora informacji obejmujących:

 • tożsamość i dane kontaktowe ew. tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela, ew. dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
 • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (jeśli taka jest podstawa przetwarzania),
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
 • ew. informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
Prawa osób fizycznych

Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych i informacji,
 2. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. prawo do przeniesienia danych,
 5. prawo do usunięcia danych.
Rejestr przetwarzania danych

RODO znosi obowiązek rejestrowania zbiorów danych, natomiast wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych. 

Rejestr powinien być prowadzony w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. Administrator ma obowiązek udostępnienia rejestru na żądanie organu nadzoru.


Prowadzenie rejestru nie jest obligatoryjne dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników, chyba że przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategoria danych osobowych lub dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Rejestr przetwarzania danych powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych, cele przetwarzania,
  opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych,
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
 • ewentualnie informacje na temat przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (z ich wskazaniem),
 • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych (o ile to możliwe),
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (o ile to możliwe).
Podstawy przetwarzania danych

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych uwarunkowana jest istnieniem co najmniej jednej z wymienionych w art. 6 RODO przesłanek.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Sankcje i uprawnienia organu nadzorczego

Za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych RODO przewiduje sankcję w postaci administracyjnej kary pieniężnej, która w zależności od rodzaju i wagi naruszenia może wynosić:

 •  do 10.000.000,00 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, lub
 • do 20.000.000,00 EUR lub 4% procent całkowitego rocznego światowego obrotu.

Wymiar administracyjnej kary pieniężnej ustalany jest dla każdego przypadku naruszenia indywidualnie z uwzględnieniem takich okoliczności jak charakter, waga i czas trwania naruszenia, liczba poszkodowanych osób i rozmiar ich szkody, umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia, działania podjęte w celu zminimalizowania szkody, stopień odpowiedzialności administratora, wcześniejsze naruszenia, stopień współpracy z organem nadzorczym, kategorie danych osobowych, sposób powzięcia przez organ nadzoru informacji o naruszeniu,  stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub mechanizmów certyfikacji, innych czynników łagodzących lub obciążających.

Organ nadzorczy - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku stwierdzonego naruszenia może skorzystać z przysługujących mu uprawnień naprawczych, takich jak:

 • wydawanie ostrzeżeń dotyczących możliwości naruszenia przepisów rozporządzenia,
 • udzielanie upomnień,
 • nakazanie administratorowi spełnienia żądań osoby, której dane dotyczą,
 • nakazanie zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych,
 • nakazanie dostosowania operacji przetwarzania danych do przepisów rozporządzenia,
 • wprowadzenie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania danych,
 • nakazanie sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
 • cofnięcie certyfikacji.

 

Umowy licencyjne i inne rodzaje umów

W ramach praktyki prawa własności intelektualnej i przemysłowej Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną dotyczącą najczęściej spotykanych w branży nowoczesnych technologii i mediów rodzaju umów, tj. umów licencyjnych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • negocjowanie umów z kontrahentami,
 • przygotowywanie projektów umów licencyjnych i sublicencyjnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa znaków towarowych i praw własności przemysłowej,
 • opiniowanie i sporządzanie umów z zakresu IT dotyczących tworzenia i eksploatacji programów komputerowych,
 • projektowanie umów dotyczących udostępniania i wykorzystywania know-how przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zachowania poufności.

Naszym Klientom oferujemy również negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie różnego rodzaju umów związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Podejmowane działania poprzedzane są zawsze wnikliwą analizą specyfiki danego biznesu, a ich wynikiem są rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Świadczone przez Kancelarię RGW usługi reprezentacji przed sądami i organami administracji dotyczą różnego rodzaju spraw, z którymi przedsiębiorcy z branży kreatywnej, nowoczesnych technologii czy telekomunikacyjnej mogą  mieć do czynienia w toku wykonywania działalności gospodarczej.

W zakresie prawa własności przemysłowej Kancelaria RGW reprezentuje Klientów przed właściwymi sądami i urzędami:

 • w postępowaniach rejestrowych i spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz przed Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych (DPMA),
 • w postępowaniach przed Sądem oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie ochrony praw wyłącznych,
 • w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem własności przemysłowej,
 • w postępowaniach przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • w postępowaniach karnych, w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniach celnych.

W sprawach dotyczących prawa cywilnego (w tym sporów na tle zawartych umów), praw autorskich i praw pokrewnych, prawa prasowego czy dóbr osobistych zastępujemy Klientów przed właściwymi sądami powszechnymi, a w przypadku postępowania karnego na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego przed sądami wszystkich instancji (łącznie z Sądem Najwyższym).

W imieniu naszych Klientów staramy się również negocjować polubowne załatwienie sporu na drodze pozasądowej, a w przypadku obowiązywania klauzuli arbitrażowej – reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem arbitrażowym.

Uwzględniamy ponadto specyfikę danej branży, w której występują – tak jak w branży telekomunikacyjnej – szczególne reguły postępowań. Kancelaria RGW posiada doświadczenie w reprezentacji podmiotów z branży telekomunikacyjnej w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w tym dotyczących wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, nieudzielenia lub udzielenia niepełnej informacji o posiadanej infrastrukturze, obrotach czy prowadzonej działalności.

Prawne aspekty baz danych

Kancelaria RGW doradza również w kwestiach związanych z prawnymi aspektami baz danych.

Bazy danych mogą z jednej strony podlegać ochronie jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a z drugiej stronie ochronie sui generis wynikającej z ustawy o ochronie baz danych.

Baza danych może być utworem, jeśli jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zgodnie z art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Natomiast niezależnie od ochrony prawnoautorskiej bazy danych podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie baz danych.

Baza danych w rozumieniu ww. ustawy to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Ochrona przysługuje producentowi bazy danych i obejmuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.

Ochrona trwa przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.

Ustawa o ochronie baz danych przewiduje własny reżim roszczeń cywilnoprawnych w przypadku naruszenia praw ochronnych. Uprawniony może żądać:

 • zaniechania naruszania;
 • usunięcia skutków naruszenia;
 • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych;
 • wydania uzyskanych korzyści;
 • jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Bezprawne korzystanie z bazy danych poprzez pobieranie danych lub wtórne ich wykorzystanie w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom oraz w celu osiągnięcia korzyści, stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

E-commerce

Kancelaria RGW oferuje również pomoc prawną dla przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym (e-commerce).

Świadczone doradztwo dotyczy całego szeregu kwestii prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego oraz zawieraniem umów na odległość.

Śledzimy na bieżąco rozwój prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego, oraz orzecznictwa dotyczącego zagadnień istotnych dla ciągle rozwijającej się branży e-commerce.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowy lub sektorowy audyt prawny prowadzonej działalności (np. w zakresie jej zgodności z przepisami prawa ochrony konsumentów i konkurencji),
 • pomoc prawną w zakresie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, ogólnych warunków umów, wzorów umów, formularzy odstąpienia od umowy,
 • doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych i zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z wymogami RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych,
 • pomoc prawna związana z ochroną dóbr osobistych przedsiębiorcy, w tym w sprawach związanych z pomówieniami w internecie oraz portalami zawierającymi oceny internautów,
 • reprezentacja w sporach z innymi przedsiębiorcami oraz konsumentami,
 • reprezentacja przed właściwymi organami administracji (w tym przed Prezesem UOKiK w sprawach związanych ze stosowaniem klauzul niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych),
 • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych i karnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz przed sądami administracyjnymi.
Publikacje
znaki towarowe

Znak towarowy nie musi już być przedstawiany w formie graficznej

| Branża produkcyjna, IP, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat 16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...
monitoring w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

| APR, Branża produkcyjna, IP, Wydarzenia | No Comments
Anna Porębska adwokat 30 września 2018 r. minął okres przejściowy, który Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyznaczył przedsiębiorcom na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących monitoringu w miejscu pracy. W...
Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa? 4

Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa?

| APR, IP, PG | No Comments
Anna Porębska adwokat Oceny, rankingi, opinie w Internecie. Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna naruszenie prawa? W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu i nowoczesnych technologii, które...