Nasi Klienci

Klientami Kancelarii RGW są wiodące i szybko rozwijające się firmy zarówno działające w Polsce, jak i prowadzące swoje przedsiębiorstwa na całym świecie, w szczególności w krajach zaznaczonych na mapie.

Nasi doradcy biegle władają językami obcymi: niemieckim oraz angielskim, dzięki czemu mogą świadczyć pomoc prawną w opracowywaniu projektów międzynarodowych, charakterystycznych dla Klientów działających w ramach grup kapitałowych, holdingów oraz na rzecz inwestorów zagranicznych.

Nasze doświadczenie

Ochrona konkurencji i konsumentów

Kancelaria RGW posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Sprawy tego typu prowadzone są w Kancelarii od roku 2007, Wspólnicy Kancelarii zajmują się prawem ochrony konkurencji i konsumentów co najmniej od 2002 roku.

Prowadzono sprawy o następującym przedmiocie:

 • reprezentowanie dużego operatora turystycznego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu kwestionowanego wzorca umownego,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu kwestionowanych klauzul umownych,
 • reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy z branży chemicznej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu praktyk monopolistycznych,
 • reprezentowanie największych światowych firm leasingowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kontroli koncentracji,
 • reprezentowanie szeregu przedsiębiorców z branż budowlanej, odpadowej, nieruchomościowej, logistycznej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji,
 • reprezentowanie firmy z rynku nowoczesnych technologii w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie podejrzenia istnienia porozumienia ograniczającego konkurencję w związku z udziałem w przetargu publicznym.

Szeroko rozumiane prawo gospodarcze

Sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego należą do typowych spraw prowadzonych przez Kancelarię od 2007 r., przy czym doświadczenie poszczególnych prawników Zespołu Kancelarii zdobywane jest co najmniej od roku 1997.

Jedynie przykładowo wskazać należy na następujące wybrane sprawy:

 • doradztwo prawne z zakresu polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, w tym dyrektyw i rozporządzeń unijnych w sprawie przemieszczania odpadów na terytorium Unii Europejskiej,
 • doradztwo prawne z polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa transportowego dla wiodących przedsiębiorców z branży transportowo – spedycyjnej,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa nowoczesnych technologii dla największych firm telekomunikacyjnych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji dla firm z branży chemicznej oraz produkcyjnej, obejmujące reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami karnymi jak również w postępowaniach cywilnoprawnych przed sądami okręgowymi oraz apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla firm z branży medycznej i transportowej, obejmujące reprezentowanie przed sądami powszechnymi.

Prawo transportowe i spedycyjne

Kancelaria RGW posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach z zakresu prawa transportowego oraz spedycyjnego.

Prowadzone są wielowątkowe postępowania na rzecz przedsiębiorców w obszarze prawa transportowego i spedycji:

 • doradztwo prawne związane ze stosowaniem Konwencji CMR oraz polskiego i niemieckiego prawa przewozowego, dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w przewozie, reprezentowanie nadawców i odbiorców w postępowaniach odszkodowawczych, dochodzenie roszczeń regresowych wobec podwykonawców,
 • doradztwo związane z przewozami kabotażowymi w polskim, niemieckim i europejskim prawie, opiniowanie zagadnień tematycznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Inspektoratami Transportu Drogowego,
 • doradztwo prawne w zakresie tachografów wg. prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z 20 grudnia 1985 r. jak również przepisów Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z 15 marca 2006 r. oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85,
 • doradztwo prawne w zakresie czasu pracy kierowców, wg. prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego,
 • doradztwo prawne w zakresie przepisów dot. pracy tymczasowej outsourcingu, zatrudniania zagranicznych kierowców z obszarów państw Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, prace dla podwykonawców,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody w transporcie oraz spedycji,
 • doradztwo w międzynarodowym transporcie odpadów, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia (EWG) Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów,
 • zastępstwo procesowe przedsiębiorców przed Wojewódzkim oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, – zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych związanych ze skargami przedsiębiorców na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Prawo energetyczne

Kancelaria RGW posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz sektora paliw.

Prowadzone są wielowątkowe postępowania dla zagranicznych przedsiębiorców z branży paliwowej:

 • doradztwo prawne dla zagranicznych inwestorów w sektor energii odnawialnej, w szczególności zaangażowanych w projektowanie, budowanie, eksploatację farm wiatrowych,
 • doradztwo prawne dla podmiotów zagranicznych z zakresu biopaliw,
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców operujących na rynku paliw płynnych, przede wszystkim opiniowanie projektów inwestycyjnych, bieżące konsultacje prawne, pomoc sądowa, w tym przed Sądem Najwyższym.

Prawo karne gospodarcze

Kancelaria RGW posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Sprawy tego typu prowadzone są w Kancelarii od roku 2008.

Prowadzono sprawy o następującym przedmiocie:

 • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego dla przedsiębiorców w sprawach naruszenia praw autorskich oraz dla pokrzywdzonych przestępstwami intelektualnymi;
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępczością gospodarczą,
 • obrona we wszystkich sprawach karnych, w tym karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

Sprawy przed organami unijnymi

Sprawy przed organami unijnymi należą do spraw precedensowych. Wspólnicy Kancelarii występują w powyższych sprawach od roku 2005.

Kancelaria RGW ma doświadczenie w następujących postępowaniach:

 • postępowania przed Komisją Europejską w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sporze ze skargi przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej zakończone wszczęciem postępowania przymuszającego,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sprawie ochrony konkurencji na rynku właściwym przeciwko podmiotom dominującym,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sprawie zmowy przedsiębiorców ograniczającej rozwój konkurencji na danym rynku,
 • postępowanie przed Sądem i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję.