Energetyka i paliwa

Zakres pomocy prawnej

Kancelaria RGW doradza firmom z branży energetycznej oraz paliwowej. Posiadamy również doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedstawicieli sektora odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej.

Asystujemy naszym Klientom przy zakładaniu działalności koncesjonowanej i regulowanej, planowaniu i realizacji inwestycji oraz projektów infrastrukturalnych. Bierzemy udział w negocjacjach, opiniujemy i przygotowujemy projekty odpowiednich umów.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie prawa ochrony środowiska i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych związanych z wymogami środowiskowymi.

Przy świadczeniu pomocy prawnej uwzględniamy specyfikę branży, w której działa przedsiębiorca, a zapewniając bezpośredni kontakt z prawnikiem zajmującym się daną dziedziną prawa, dostarczamy naszym Klientom usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Obszar działań

Obsługa prawna inwestycji

Kancelaria RGW doradza m.in. w takich kwestiach związanych z obsługą inwestycji, jak:

 • nabywanie, zakładanie, przekształcanie spółek,
 • fuzje i przejęcia,
 • finansowanie projektów energetycznych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji z zakresu produkcji energii, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych,
 • realizacja inwestycji w sektorze paliwowym,
 • projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
 • umowy z kontrahentami, podwykonawcami,
 • kontakt z właściwymi urzędami,
 • zdobycie wymaganych koncesji i zezwoleń,
 • szczegółowe regulacje sektorowe związane z rozpoczęciem i przeprowadzeniem inwestycji.

Ponadto przeprowadzamy due dilligence z uwzględnieniem analizy ryzyk i zagrożeń związanych z działalnością w danym obszarze sektora energetycznego lub paliwowego.

Projekty infrastrukturalne

Oferowane przez Kancelarię RGW doradztwo w zakresie projektów infrastrukturalnych obejmuje pomoc prawną dla polskich i zagranicznych podmiotów planujących i realizujących inwestycje m.in. w zakresie infrastruktury energetycznej, ale i infrastruktury drogowej czy ochrony środowiska.

Przykładowe projekty z zakresu infrastruktury energetycznej obejmować mogą takie działania jak budowa oraz modernizacja bloków energetycznych, stacji przesyłowych, elektrociepłowni, biociepłowni, projektowanie oraz budowa nowych mocy wytwórczych w energetyce, budowa, utrzymanie i konserwacja farm wiatrowych, rozbudowa zakładów produkcyjnych.

Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz inwestorów, jak i projektantów, generalnych wykonawców i podwykonawców, w tym na rzecz konsorcjów.

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym również w postępowaniach odwoławczych, w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących realizowanych inwestycji i projektów infrastrukturalnych.

Koncesje i zezwolenia

Kancelaria RGW oferuje Klientom z branży energetycznej i paliwowej wsparcie na etapie uzyskiwania wymaganych prawem koncesji.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu zostały określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Uzyskanie koncesji wymaga m.in. działalność w zakresie:

 • wytwarzania paliw i energii,
 • wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji,
 • wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii (z wyjątkiem mikroinstalacji),
 • przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, paliw ciekłych i gazowych,
 • obrotu energią elektryczną, paliwami ciekłymi i gazowymi, ciepłem.

Kancelaria RGW oferuje:

 • analizę wymogów prawnych związanych z planowanych przedsięwzięciem, koniecznych do uzyskania koncesji,
 • pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku o udzielenie koncesji i promesy koncesji,
 • doradztwo związane ze zmianą, przedłużeniem lub cofnięciem koncesji,
 • reprezentację przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz przed sądem w przypadku odwołania od decyzji Prezesa URE.

Postępowania przed Prezesem URE i UOKiK

Kancelaria RGW posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed organami regulacyjnymi, takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla przedsiębiorstw z branży energetycznej szczególne znaczenie mają prowadzone na podstawie ustawy Prawo energetyczne postępowania przed Prezesem URE dotyczące udzielenia lub cofnięcia koncesji, zatwierdzania i kontrolowania stosowania taryf, kontrolowania wykonywania obowiązków ustawowych lub umownych przez właściciela sieci przesyłowej, kontrolowania jakości obsługi odbiorców, nakładania administracyjnych kar pieniężnych, wydawania świadectw pochodzenia z kogeneracji i ich umarzania itp.

W branży energetycznej czy paliwowej dużą rolę odgrywa również prawo antymonopolowe. Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji (UOKiK) bada, czy na rynku nie dochodzi do nadużywania pozycji dominującej czy zawierania praktyk ograniczających konkurencję. Ponadto przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK jest stosowanie przez przedsiębiorców z branży energetycznej nieuczciwych praktyk rynkowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że organ antymonopolowy może nakładać na przedsiębiorców szereg sankcji, w tym wysokie kary pieniężne.

Oprócz reprezentacji na etapie postępowania administracyjnego, w ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy również zastępstwo przed sądem cywilnym, przed który postępowanie po wniesieniu odwołania od decyzji toczy się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Pomagamy naszym Klientom zrozumieć specyfikę postępowania przed organem antymonopolowym lub regulacyjnym, traktując przedstawioną Kancelarii sprawę w sposób indywidualny.

Ochrona środowiska

Kancelaria RGW świadczy pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska.

Na potrzeby naszych Klientów, w tym przedsiębiorstw działających w branży energetycznej i paliwowej, analizujemy istotne dla ich przedmiotu działalności przepisy i przygotowujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • audyt prawny dotyczący przestrzegania przepisów takich ustaw jak Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, Prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody,
 • doradztwo i reprezentacja przed właściwymi organami administracji w sprawach związanych z uzyskiwaniem niezbędnych zezwoleń i decyzji środowiskowych,
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska,
 • pomoc prawna przy planowaniu i realizacji inwestycji wpływających na środowisko,
 • doradztwo w toku inwestycji budowlanych, w tym obiektów OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika),
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa.

Odnawialne źródła energii

Kancelaria RGW oferuje pomoc prawną w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) na wszystkich szczeblach przygotowania i realizacji projektu.

Doradztwo dla przedsiębiorców z branży energetyki odnawialnej obejmuje m.in.:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych dotyczących prawnych uwarunkowań energetyki odnawialnej w świetle przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego,
 • wsparcie w interpretacji i stosowaniu przepisów właściwych ustaw (ustawa o odnawialnych źródłach energii, prawo energetyczne, ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • pomoc prawna w toku realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych,
 • bieżąca obsługa prawna przy realizacji projektów OZE,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z prawem do gruntu,
 • uzyskiwanie odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych czy decyzji o warunkach zabudowy, a także negocjowanie warunków przyłączenia do sieci,
 • pomoc przy transakcjach związanych z nabywaniem i przekształcaniem spółek, fuzjach i przejęciach podmiotów działających w branży odnawialnych źródeł energii.