Prawo nieuczciwej konkurencji odgrywa istotną rolę w codziennej działalności gospodarczej. Konkurencja na rynku towarów i usług jest co do zasady zjawiskiem pożądanym i działa mobilizująco na konkurujące ze sobą podmioty, jednakże może ona prowadzić również do skrajnych, a nawet bezprawnych zachowań. Przybierają one często postać czynów nieuczciwej konkurencji, czyli działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Usługi Kancelarii RGW w dziedzinie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmują głównie:

  • doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji

  • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów i wszelkich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji
  • zastępstwo procesowe i przygotowywanie pism procesowych oraz ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji (zarówno cywilnych, jak i karnych)
  • zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii rynkowych
  • ocena działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji

Więcej informacji o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na stronie projektu Unfair Competition & Compliance Law Portal:  www.uclp.com.pl oraz w publikacjach Kancelarii RGW: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen, Unlautere Handlungen. Auswahl der praxisrelevanten Fragen (dostępne w języku niemieckim) oraz Praktyki nieuczciwej konkurencji – wybrane zagadnienia.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

e-mail: pg@rgw.com.pl