Prawo nieuczciwej konkurencji odgrywa istotną rolę w codziennej działalności gospodarczej.

Konkurencja na rynku towarów i usług jest co do zasady zjawiskiem pożądanym i działa mobilizująco na konkurujące ze sobą podmioty, jednakże może ona prowadzić również do skrajnych, a nawet bezprawnych zachowań. Przybierają one często postać czynów nieuczciwej konkurencji, czyli działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta. 

Nieuczciwa konkurencja a prawo

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z prawem nieuczciwej konkurencji. Nasi prawnicy doradzają Klientom w sprawach dotyczących przejmowania pracowników bądź klientów oraz naruszeń związanych z  ujawnianiem lub wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W imieniu Klientów podejmujemy działania prawne przeciwko osobom, które dopuściły się naruszenia. 

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, że brak profesjonalnego doradztwa w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji może nieść za sobą szereg negatywnych skutków i narazić przedsiębiorstwo na nieodwracalne szkody. Dlatego nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla Klientów w rozwiązywaniu problemów z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji 

nieuczciwa konkurencja ustawa

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji? 

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, czym jest czyn nieuczciwej konkurencji. Warto mieć pełną świadomość na czym polega, aby nie dopuścić się naruszenia umyślnie bądź nieumyślnie oraz móc zasięgnąć porady prawnej, jeśli zostaliśmy pokrzywdzeni przez działania innych podmiotów.

Definicja czynu nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie, najczęściej popełniane przez konkurencyjne podmioty, które narusza interes innego przedsiębiorstwa lub klientaDziałanie takie musi być sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami. W takiej sytuacji osoba lub firma poszkodowana może wystąpić z roszczeniami wobec przedsiębiorcy, który dopuścił się naruszenia.  

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają zastosowanie między innymi w przypadku błędnego oznaczenia przedsiębiorstwa, oferowanego produktu lub usługi,  fałszywego oznaczenia miejsca produkcji lub pochodzenia towarów, wprowadzenia w błąd konsumentów poprzez niewłaściwe oznaczenie produktów lub całkowity brak oznaczenia, naśladowania produktów, które wprowadzają w błąd względem tożsamości produktu lub producenta, nakłaniania do niewywiązania się z umowy, nieuczciwego zachwalania lub pomawiania danego przedsiębiorcy lub stosowania nieuczciwej reklamy, a także naruszenia cudzej tajemnicy przedsiębiorstwa. 

zwalczanie nieuczciwej konkurencji ustawa

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 

Usługi Kancelarii RGW w dziedzinie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji obejmują głównie: 

  • doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy roszczeń cywilnoprawnych oraz karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji 
  • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów i wszelkich dokumentów związanych z działalnością gospodarczą na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji 
  • zastępstwo procesowe i przygotowywanie pism procesowych oraz ugód w sprawach z dziedziny zwalczania nieuczciwej konkurencji (zarówno cywilnych, jak i karnych) 
  • zapobieganie czynom nieuczciwej konkurencji na etapie planowania działań i strategii rynkowych 
  • ocena działalności przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji. 

Więcej informacji o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na stronie projektu Unfair Competition & Compliance Law Portal:  www.uclp.com.pl oraz w publikacjach Kancelarii RGW: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen, Unlautere Handlungen. Auswahl der praxisrelevanten Fragen (dostępne w języku niemieckim) oraz Praktyki nieuczciwej konkurencji – wybrane zagadnienia.

Skontaktuj się z nami:

Piotr R. Graczyk

Piotr R. Graczyk

Adwokat

e-mail: pg@rgw.com.pl