Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązek zgłoszenia

By 17 sierpnia, 2019Wydarzenia
Passion Project2
Anna Porębska adwokat

13 października 2019 r. na podstawie postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr będzie miał charakter jawny, a dostęp do niego nie będzie podlegał opłacie.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Pod pojęciem beneficjenta rzeczywistego ustawa rozumie osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Szczegółowe kryteria ustalania beneficjenta rzeczywistego w konkretnych przypadkach zawiera art. 2 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

Kto ma obowiązek zgłaszania danych do rejestru?

Do zgłaszania i aktualizacji informacji podlegających wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zobowiązane są osoby uprawnione do reprezentowania spółek handlowych: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, prostych spółek akcyjnych. Obowiązek notyfikacji nie dotyczy natomiast spółek partnerskich oraz spółek publicznych.

Zgłoszenia dokonywane są w drodze elektronicznej, przy czym uwierzytelnienie następuję za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jakie dane znajdą się w rejestrze?

W rejestrze znajdą się informacje dotyczące zarówno spółki (nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP), jak i beneficjentów rzeczywistych (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).

Terminy zgłaszania danych

W przypadku spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. konieczne będzie dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Co istotne, do biegu wskazanych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. mają czas na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Sankcje za brak zgłoszenia danych

Stosownie do art. 153 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na spółkę nakładana jest kara pieniężna do wysokości 1 000 000 zł.

Z uwagi na możliwe konsekwencje braku dokonania zgłoszenia, należy mieć na względzie nowe regulacje oraz wprowadzone przez nie terminy.

W przypadku pytań dotyczących przedstawionych w tekście zagadnień prawnych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią RGW: biuro@rgw.com.pl