Znak towarowy nie musi już być przedstawiany w formie graficznej

znaki towarowe
Anna Porębska adwokat

16 marca 2019 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

Najistotniejsza zmiana dotyczy samej definicji znaku towarowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 120 PWP znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zniesiono zatem dotychczasowy wymóg możliwości przedstawienia znaku w formie graficznej, co usuwa wszelkie wątpliwości co do ochrony oznaczeń takich jak dźwięki czy zapachy. Ustawa wymienia przykładowe rodzaje znaków towarowych: włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Nowe podejście do ochrony znaków towarowych powoduje konieczność wypracowania reguł dotyczących sposobu przedstawiania znaków towarowych w formie innej niż graficzna. W tym zakresie wskazówek może dostarczyć rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, w którego art. 3 przedstawiono zasady obowiązujące w odniesieniu do tzw. nowych rodzajów znaków. Odwołania do wspomnianego rozporządzenia znaleźć można również w opublikowanym na stronie Urzędu Patentowego RP Wspólnym komunikacie w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych.

Nowe przepisy obowiązują w procedurze zgłaszania znaków towarowych wszczętej po 16 marca 2019 r., a także wszczętej przed tą datą, ale jeszcze niezakończonej.

Zgodnie ze wskazówkami Urzędu Patentowego RP w podaniu o udzielenie prawa ochronnego należy określić rodzaj znaku towarowego, tj.: znak słowny, znak słowno-graficzny, znak graficzny, znak przestrzenny, znak pozycyjny, deseń, kolor/kombinacja kolorów, znak dźwiękowy, znak ruchomy, znak multimedialny, znak holograficzny, inny znak.

Dla każdego z rodzaju znaków dopuszczalne jest zastosowanie określonych formatów plików, takich jak JPEG, MP3 i MP4.

W zależności od formy składania podania (papierowa lub elektroniczna) przedstawienie znaku towarowego powinno nastąpić albo poprzez przesłanie jednego z wymienionych typów pliku drogą elektroniczną lub w drogą pocztową na papierze. W przypadku znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych, holograficznych oraz znaków innych możliwe jest przedstawienie znaku na innych nośnikach np. CD, DVD, pendrive.

Formalne aspekty zgłaszania znaków towarowych zależą zatem w dużej mierze od rodzaju znaku, a nowa, szersza definicja znaku towarowego wprowadza dodatkowe możliwości ochrony używanych oznaczeń, ale i nowe wymogi proceduralne.