Tajemnica zawodowa

Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i adwokata wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku – o radcach prawnych oraz Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze, a także z Zasad Etyki obowiązujących radców prawnych i adwokatów przy wykonywaniu zawodu.

Za naruszenie obowiązków, także obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, adwokat i radca prawny odpowiada dyscyplinarnie.

RGW zobowiązuje się, że wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty oraz informacje powierzone RGW w związku ze świadczeniem pomocy prawnej objęte zostaną bezwzględną tajemnicą zawodową.

Zachowanie tajemnicy i poufności następuje w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.