Dlaczego sądy zawieszają postępowania sądowe w sprawach frankowych?

zawieszanie postępowań sądowychw sprawach frankowych
Piotr R. Graczyk adwokat

W postępowaniach dotyczących kredytów frankowych sądy powszechne coraz częściej wydają postanowienia o zawieszeniu postępowania, a jako przyczynę wskazują na oczekiwane rozstrzygnięcia w innych sprawach.

Kiedy sąd może zawiesić postępowanie cywilne?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują obligatoryjne i fakultatywne podstawy zawieszenia postępowania przez sąd z urzędu. Jedną z przesłanek fakultatywnych, czyli zależnych od oceny sądu w danej sprawie, jest zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 KPC sytuacja, w której rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Ponadto na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 KPC sąd może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie można również zapominać, że zawieszenie postępowania może nastąpić na zgodny wniosek stron.

Zawieszenie postępowania w związku z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE

Praktyka zawieszania postępowań w sprawach frankowych do czasu udzielenia przez TSUE odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów w podobnych sprawach rozwinęła się w okresie poprzedzającym wydanie głośnego wyroku w sprawie C-260/18 z 3 października 2019 r. W następnej kolejności dochodziło do zawieszania postępowań do czasu odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku, co nastąpiło w wyroku TSUE z 29 marca 2021 r. w sprawie C-19/20. Orzeczenie to nie rozwiało jednak istotnych wątpliwości dotyczących stosowania prawa krajowego, a zatem wiele sądów uznało, że konieczne jest zawieszenie postępowania do czasu wydania uchwały frankowej przez pełny skład Izby Cywilnej SN, o czym poniżej.

zawieszanie postępowań sądowych w

Uchwała frankowa SN a zawieszenie postępowania

W ostatnim czasie dochodzi do zawieszania postępowań w sprawach frankowych do czasu wydania przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego uchwały w przedmiocie zagadnień prawnych sformułowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek z 29 stycznia 2021 r. wywołał nadzieję na szybkie rozstrzygnięcie kwestii, które wzbudzają rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych. Wyznaczony początkowo na 25 marca 2021 r. termin posiedzenia był dwukrotnie odraczany, a na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. nie podjęto uchwały, lecz zwrócono się o zajęcie stanowiska do różnych organów państwowych.

Frankowicze, w których sprawach sąd zdecydował się na zawieszenie postępowania, muszą zatem liczyć się z wydłużeniem – i tak już przewlekłych – procesów.

Kiedy sąd może kontynuować postępowanie?

Co do zasady sąd podejmuje postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. W przypadku, gdy wynik sprawy ma zależeć od rozstrzygnięcia innego postępowania, ma to miejsce z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

Istotne jest jednak to, że sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie. Jeśli sąd w sprawie frankowej uzna zatem, że okres oczekiwania na rozstrzygnięcie zagadnień prawnych przez pełny skład Izby Cywilnej SN jest zbyt długi, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby postępowanie podjąć, jeśli możliwe jest wydanie samodzielnego rozstrzygnięcia na podstawie przepisów prawa oraz dotychczasowego orzecznictwa SN i TSUE.

Instytucja zawieszenia postępowania ma swoje dobre i złe strony, jednakże korzystanie z niej na tak dużą skalę, jaką obserwujemy w ostatnim czasie, przyczyniać się będzie do wydłużania postępowań, mimo że w wielu z nich możliwe jest samodzielne wydanie przez sąd rozstrzygnięcia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ta obawa jest tym bardziej zasadna, że brak jest ograniczenia czasowego zawieszenia postępowania z uwagi na rozstrzygnięcie innego sądu lub TSUE. Natomiast przy zawieszeniu na zgodny wniosek stron należy pamiętać, aby złożyć wniosek o podjęcie postępowania przed upływem sześciu miesięcy od daty wydania postanowienia o zawieszeniu – w przeciwnym razie sąd umorzy postępowanie.

Dowiedz się więcej na : https://rgw.com.pl/kredyty-frankowe-infolinia/