Działalność koncesjonowana – co powinieneś wiedzieć na początek

By 13 maja, 2021Pomoc prawna
Działalność koncesjonowana
Piotr R. Graczyk adwokat

Wymóg uzyskania koncesji uprawniającej do wykonywania działalności w pewnych dziedzinach gospodarki jest odstępstwem od generalnej zasady swobody działalności gospodarczej. Dlatego przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności warto zorientować się, czy nie będzie to działalność koncesjonowana. Jaka działalność wymaga koncesji, kto i na jakich zasadach udziela koncesji – dowiesz się poniżej.

Jakie rodzaje działalności wymagają uzyskania koncesji?

Działalność koncesjonowanaZgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców uzyskanie koncesji jest konieczne w dziedzinach, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub obywateli oraz ogólnie pojętego interesu publicznego. Obecne uregulowanie Prawa przedsiębiorców nie wymienia poszczególnych rodzajów działalności, pozostawiając ich określenie przepisom szczególnym.

Działalnością koncesjonowaną jest między innymi:
– poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią oraz przesyłanie dwutlenku węgla,
– ochrona osób i mienia,
– obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym,
– przewozy lotnicze,
– prowadzenie kasyna,
– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.

Kto i w jakiej formie udziela koncesji?

Koncesja jest wydawana w formie decyzji administracyjnej z reguły przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, choć przepisy szczególne przewidują liczne wyjątki od tej reguły. Koncesje wydawane są bowiem również przez takie organy jak Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego czy Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jak wygląda postępowanie o udzielenie koncesji?

W obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące ubiegania się o koncesję i jej przyznawania znajdują się w poszczególnych ustawach regulujących daną gałąź gospodarki. Aby poznać wymogi prowadzenia działalności koncesjonowanej, konieczne jest zatem sięgnięcie do specjalistycznych regulacji.

W zależności od rodzaju działalności mogą obowiązywać przepisy prawa geologicznego i górniczego, ustawy o ochronie mienia, ustawy o materiałach wybuchowych, prawa lotniczego, ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o grach hazardowych czy prawa energetycznego. Cechą wspólną jest to, że koncesja udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, a organ może nie uwzględnić wniosku, jeżeli uzna, że prowadziłoby to do zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa czy obywateli. Przedsiębiorca, który dysponuje koncesją, musi również liczyć się z kontrolą warunków jej wykonywania.