Naruszenie cudzego prawa ochronnego do znaku towarowego i jego skutki

By 1 września, 2021Pomoc prawna
znak towarowy a jego naruszenie (2)
Piotr R. Graczyk adwokat

Naruszenie cudzego prawa ochronnego do znaku towarowego i jego skutki

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które posiada zdolność odróżniającą – pozwala odróżnić towary lub usługi przedsiębiorcy od innych uczestników obrotu.

Podstawą przyznania praw ochronnych do znaku, czyli uprawnienia do wyłącznego używania znaku i zakazania innym korzystania z oznaczenia identycznego lub podobnego, jest rejestracja znaku towarowego. W Polsce właściwy rejestr prowadzony jest przez Urząd Patentowy RP.

Na czym może polegać naruszenie prawa do znaku towarowego?

Do naruszenia praw ochronnych do znaku może dojść poprzez używanie znaku:

– identycznego dla identycznych towarów,
– podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku z zarejestrowanym znakiem towarowym,
– podobnego do renomowanego znaku wcześniej zarejestrowanego, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego,
– jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa,
– w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji.

Czego może żądać uprawniony do znaku towarowego?

W przypadku stwierdzenia, że inna osoba używa zarejestrowanego znaku towarowego w nieuprawniony sposób, właściciel znaku może wystąpić z odpowiednimi roszczeniami na podstawie art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Przede wszystkim uprawniony do znaku może żądać zaniechania dalszego naruszania jego praw oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych w ten sposób korzyści. Jeśli naruszenie było zawinione może on również wystąpić o zapłatę odszkodowania, które może mieć postać tzw. hipotetycznej opłaty licencyjnej, jaką naruszyciel musiałby zapłacić, jeśli chciałby legalnie korzystać ze znaku.

Do dodatkowych sankcji, które mogą zostać orzeczone przez sąd, należy podanie wyroku do publicznej wiadomości. Towary oznaczone w bezprawny sposób mogą zostać wycofane z obrotu, przyznane uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczone.

Kto może odpowiadać za naruszenie?

Z roszczeniami muszą liczyć się nie tylko producenci towarów oznaczonych cudzym znakiem lub oznaczeniem podobnym i wprowadzającym w błąd, lecz również osoba, która tylko wprowadza takie towary do obrotu lub z której usług korzystano przy dokonywaniu naruszenia.

Przed jakim sądem toczą się sprawy cywilne dotyczące naruszeń?

Sprawy z zakresu znaków towarowych zalicza się do spraw własności intelektualnej, które rozpatrywane są przez wyspecjalizowane wydziały sądów okręgowych.

Podróbki znaków – dodatkowe sankcje

Wśród różnych postaci naruszenia praw ochronnych do znaku towarowego szczególnym typem jest podrabianie znaków towarowych i sprzedaż oznaczonych nimi produktów. Oprócz odpowiedzialności cywilnoprawnej dochodzi wówczas odpowiedzialność za przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 2.