Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Skuteczne zabezpieczenie informacji poufnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi w istocie ochronę przyszłych zysków. Dlatego najistotniejsze znaczenie dla każdego przedsiębiorcy powinno mieć zapobieganie ewentualnym naruszeniom.

police

   Skutki braku ochrony tajemnicy

Brak wprowadzenia środków zapewniających skuteczną ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje nieodwracalny brak możliwości dochodzenia ochrony informacji poufnych w postępowaniu sądowym, niezależnie od wartości ujawnionych informacji.

Ujawnienie informacji poufnych podmiotom konkurencyjnym może spowodować utratę kontrahentów, przewagi technologicznej, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do nierentowności przedsiębiorstwa.

Zakres ochrony

W obecnym stanie prawnym możliwe jest objęcie ochroną praktycznie każdej informacji posiadającej wartość gospodarczą. Jako typowe przykłady wskazać można:

 • listy kontrahentów (zarówno listy nabywców, jak i dostawców);
 • lista pracowników oraz ich wynagrodzenia;
 • dokumentacja technologiczna i projektowa;
 • dokumentacja technologiczna wytwarzanych produktów;
 • strategia marketingowa;
 • plany rozwoju działalności gospodarczej;
 • opracowywane projekty;
 • dokumentacja technologiczna i projektowa prototypów;
 • szeroko pojęte know-how technologiczne i marketingowe;
 • projekty umów;
 • wykonane analizy rynku.
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Życie gospodarcze obfituje w najróżniejsze zachowania mające na celu bezprawne pozyskanie lub wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa, takie jak:

 • Przejęcie kontrahentów, zwłaszcza nabywców, przez byłego pracownika lub współpracownika;
 • Przekazanie informacji poufnych przez pracownika na rzecz podmiotu trzeciego;
 • Ujawnienie informacji poufnych przez kontrahenta;
 • Przejęcie byłych pracowników przedsiębiorcy przez podmiot konkurencyjny w celu pozyskania know-how przedsiębiorcy;
 • Sprzedaż informacji poufnych przez pracowników na rzecz podmiotów konkurencyjnych;
 • Jednoczesne świadczenie pracy przez pracownika na rzecz podmiotu konkurencyjnego przy wykorzystaniu know-how przedsiębiorcy;
 • Celowe zaniedbanie obowiązków pracowniczych lub umownych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Kradzież informacji poufnych za pośrednictwem systemów informatycznych, np. na skutek ataku hakerskiego;
 • Rozpoczęcie działalności konkurencyjnej przez byłego pracownika z wykorzystaniem know-how przedsiębiorcy;
 • Ujawnienie przez pracownika receptur, wzorów, dokumentacji technologicznej lub projektowej.
Najczęstsze błędy i zaniechania

W praktyce najczęściej pojawiają się następujące błędy i zaniechania, które z reguły skutkować będą utratą możliwości ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa:

 • Brak zawierania klauzul poufności w umowach z pracownikowi i kontrahentami, lub zawierania klauzul ogólnych lub niejasnych;
 • Brak wprowadzania stosownych regulaminów i procedur w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Poprzestanie na oznaczeniu danej informacji jako „poufna”, co stanowi jedynie ochronę o charakterze symbolicznym;
 • Brak stosowania haseł w komputerach i sieci informatycznej lub stosowanie haseł oczywistych lub znanych powszechnie przez wszystkich pracowników;
 • Brak prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Przechowywanie dokumentów obejmujących tajemnicę przedsiębiorstwa w miejscach ogólnie dostępnych;
 • Brak monitorowania czynności pracowników podejmowanych w toku pracy z dokumentami obejmującymi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Program Bezpieczny Biznes

W ramach programu Bezpieczny Biznes Kancelaria RGW oferuje usługę audytu prawnego w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez ocenę skuteczności stosowanych dotychczas zabezpieczeń i przedstawienie kompleksowej opinii prawnej w tym zakresie.

Analiza obejmuje nie tylko źródła potencjalnych niebezpieczeństw oraz ich potencjalne skutki, ale również rekomendacje wdrożenia zapobiegawczych środków prawnych lub faktycznych mających na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, dostosowanych do potrzeb Klienta.

Kolejnym etapem udzielania pomocy prawnej w ramach programu Bezpieczny biznes jest realizacja rekomendacji przedstawionych w opinii prawnej.

Wdrożenie środków zapobiegawczych następować może między innymi poprzez:

 • opracowanie stosownych aneksów do umów z pracownikami oraz kontrahentami, wprowadzających tzw. klauzulę poufności;
 • sporządzenie odpowiednich modyfikacji Regulaminu pracy i innych obowiązujących aktów prawa pracy;
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • przedstawienie propozycji wdrożenia rozwiązań technicznych, chroniących poufność danych;
 • opracowanie szczegółowych procedur wewnętrznych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz sposobu postępowania z informacjami poufnymi.