Adw. Piotr R. Graczyk po raz trzeci Sekretarzem w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu

Miło jest nam poinformować, że adwokat Piotr R. Graczyk po raz kolejny został zaprzysiężony na arbitra w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Czwarta już kadencja Trybunału, w którego składzie zasiada adw. Graczyk, obejmować będzie lata 2024-2027. Jednocześnie mec. Graczyk został wybrany Sekretarzem Trybunału, co oznacza, że po raz trzeci będzie sprawował tę istotną funkcję w Radzie Trybunału.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu rozstrzyga spory dyscyplinarne powstałe między sportowcami a polskimi związkami sportowymi. Do Trybunału wnoszone są skargi na ostateczne decyzje dyscyplinarne związków sportowych. Ponadto Trybunał jest stałym sądem polubownym, który działa na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Jako organ mający swoją ustawową podstawę w ustawie o sporcie, Trybunał działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim, jednakże korzysta z pełnej autonomii i niezależności przy wykonywaniu swoich zadań.

Więcej informacji o Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu, jego składzie i zadaniach: http://www.trybunalsport.pl/start