Transport odpadów – zasady prowadzenia działalności

transport odpadów
Anna Porębska adwokat

Dla przedsiębiorców z branży transportowej istotne jest zapewnienie zgodności z prawem przy wykonywaniu przewozów określonego rodzaju ładunków. Przy transporcie odpadów konieczne jest przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Wymogi dotyczące środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Obecnie zagadnienia związane z transportem odpadów należą do kompetencji marszałków województwa. Nie jest już konieczne uzyskiwanie zezwolenia na transport odpadów.

Z dniem 24 lipca 2018 r. straciły ważność wszystkie zezwolenia wydane przed 24 stycznia 2018 r., z czego wielu przedsiębiorców transportowych zdało sobie sprawę po czasie.

Działalność w zakresie transportu odpadów prowadzona jest na podstawie wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który funkcjonuje od stycznia 2018 r. (https://bdo.mos.gov.pl/web/).

Wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego podmiotu, a z urzędu w przypadku podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast w przypadku posiadaczy odpadów, którzy uzyskali innego rodzaju zezwolenia, wpis do rejestru dokonywany jest z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Transport odpadów z nieaktualnym zezwoleniem lub bez wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł (art. 195 ustawy o odpadach).

Istotne jest również posiadanie przez kierowców wykonujących transport odpowiednich dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

W przypadku pytań związanych z transportem odpadów prosimy o kontakt: biuro@rgw.com.pl