Ulga podatkowa dla frankowiczów przedłużona na rok 2022

By 8 sierpnia, 2022Zmiany w prawie
2022 kredyty frankowe
Piotr R. Graczyk adwokat

Ulga podatkowa dla frankowiczów 

W sprawach dotyczących kredytów frankowych strony niejednokrotnie podejmują próbę polubownego rozwiązania sporu. Propozycje ugodowe ze strony banków przybierają różne formy, a ich atrakcyjność dla kredytobiorców zależy od wielu czynników, w tym wysokości udostępnionych przez bank środków pieniężnych oraz ich spłaconej dotychczas części.

W każdym przypadku konieczne jest dokładne przeanalizowanie zaoferowanych przez bank możliwości oraz ich wpływ na sytuację kredytobiorcy. W niektórych – aczkolwiek, jak wynika z naszego doświadczenia, rzadkich przypadkach – propozycja ugodowa może okazać się dla kredytobiorcy korzystna, a jej akceptacja pozwala na uniknięcie wieloletniego sporu sądowego.

Na czym pogoda ugoda z bankiem?

Ugoda z bankiem polega zwykle na zmianie parametrów umowy, tj. przeliczenie salda kredytu ustalonego przez bank w CHF na PLN według uzgodnionego kursu walut. Wiąże się z tym najczęściej umorzenie części zobowiązania kredytobiorcy. Co do zasady takie umorzenie powoduje powstanie przychodu po stronie kredytobiorcy i określone konsekwencje podatkowe.

Zachętą do zawierania ugód zarówno w toku bezpośrednich negocjacji, w ramach postępowania sądowego czy mediacji ma być preferencyjne traktowanie osiągniętego w ten sposób przychodu i wyłączenie go spod opodatkowania podatkiem dochodowym. Uprawnienie ministra finansów do zaniechania poboru podatków lub zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania podatków wynika z § 22 ust. 1 Ordynacji podatkowej i może być uzasadniane interesem publicznym lub ważnym interesem podatników. Z tego uprawnienia minister finansów skorzystał w stosunku do kredytobiorców frankowych w 2021 r.

Zeszłoroczne regulacje

Regulacje, które obowiązywały w 2021 r., zostały na mocy rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, które weszło w życie 15 marca 2022 r., przedłużone na kolejny rok.

Warunkiem uzyskania preferencji podatkowej jest to, aby kredyt zaciągnięty został na realizację inwestycji mieszkaniowej w zakresie jednego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca może skorzystać z ulgi tylko w stosunku do jednego kredytu. Co istotne, ulga obowiązuje również w przypadku kredytów, co do których zastosowane zostało ujemne oprocentowanie.

O ile rozwiązanie to jest korzystne dla tych frankowiczów, którzy już zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem, to nie zmienia ono wiele w sytuacji, gdy propozycja ugodowa ze strony banku, w szczególności w zakresie wysokości kursu wymiany walut przyjętego do ustalenia salda kredytu w złotych polskich, wykracza poza akceptowalne dla kredytobiorcy ramy. Warto jednak mieć to ułatwienie na względzie przy ocenie korzyści wynikających z ewentualnej ugody z bankiem.

Więcej informacji na temat kredytów frankowych znajduje się tutaj.