Zgodność z prawem telekomunikacyjnym

Prawo telekomunikacyjne bardzo szeroko definiuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, za którego uznaje się nie tylko dostawców usług lub publicznych sieci telekomunikacyjnych, ale także przedsiębiorców świadczących bliżej niezdefiniowane usługi towarzyszące. Wystarczające jest przy tym samo świadczenie usług na terytorium Polski, niezależnie od siedziby przedsiębiorcy.

Status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego łączy się z licznymi obowiązkami rejestracyjnymi oraz informacyjnymi. Dlatego ważna jest szczegółowa analiza prowadzonej działalności pod kątem spełnienia wymogów prawa telekomunikacyjnego.

new-york-city
Skutki naruszenia właściwych przepisów

Do najistotniejszych sankcji przewidzianych przez prawo telekomunikacyjne w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcą ustawowych obowiązków należą:

 • kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę w wysokości do 3% przychodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym;
 • kara pieniężna nakładana na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy w wysokości do 300% jej miesięcznego wynagrodzenia;
 • kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch (w przypadku bezprawnego używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych bez pozwolenia).

Należy pamiętać, że kara pieniężna może zostać nałożona także w przypadku, gdy przedsiębiorca zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę.

Najczęstsze błędy i zaniechania

Rozbudowany charakter przepisów prawa antymonopolowego sprawia, że nietrudno jest o nieumyślne niedochowanie określonych obowiązków. Wśród najistotniejszych uchybień wymienić można:

 • prowadzenie działalności telekomunikacyjnej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • brak terminowego składania rocznych sprawozdań finansowych;
 • brak terminowego składania danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej;
 • naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych;
 • brak zastrzegania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa przekazywanych UKE w ramach realizacji obowiązków informacyjnych;
 • nieuregulowanie w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych całej ustawowo określonej materii;
 • nieterminowe rozpatrywanie reklamacji usług telekomunikacyjnych;
 • brak wdrożenia skutecznej ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;
 • nieprawidłowości w zakresie przetwarzana danych osobowych;
 • wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytku urządzeń radiowych bez wymaganego oznakowania znakiem ostrzegawczym lub innych wymaganych informacji;
 • używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych bez pozwolenia;
 • utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania czynności kontrolnych przez Prezesa UKE.

Program Bezpieczny Biznes

W ramach programu Bezpieczny Biznes Kancelaria RGW oferuje audyt prawny w zakresie zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa telekomunikacyjnego.

Celem opinii, w zależności od potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy, jest zbadanie konieczności rejestracji jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub dokonanie kompleksowego audytu w zakresie prawidłowości wypełniania przez podmiot gospodarczy ustawowych obowiązków. W analizie zaproponowane zostaną ponadto działania, które mają na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z właściwymi przepisami.

Kolejnym etapem udzielania pomocy prawnej w ramach programu Bezpieczny Biznes jest realizacja rekomendacji przedstawionych w opinii prawnej.

Wdrożenie środków zapobiegawczych następować może między innymi poprzez:

 • przeprowadzenie procesu rejestracyjnego w zakresie wymaganym przez ustawę;
 • kompleksowe uzupełnienie braków w zakresie obowiązków informacyjnych;
 • opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie ochrony tajemnicy komunikacyjnej;
 • wprowadzenie stosownych zmian w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie ochrony danych osobowych.