Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

wniosek o upadłość co powinien zawierać
Piotr R. Graczyk adwokat

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z różnego rodzaju ryzykiem, a nietrafne decyzje lub niesprzyjająca sytuacja na rynku mogą skończyć się niewypłacalnością przedsiębiorcy.

Podstawy do złożenia wniosku o upadłość

Niewypłacalność oznacza brak możliwości wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W tym zakresie obowiązuje domniemanie niewypłacalności w przypadku zwłoki z zapłatą powyżej trzech miesięcy. Stan niewypłacalności może jednak powstać już wcześniej, jeśli jest wiadomo, że przedsiębiorca nie będzie w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania. Alternatywną przesłanką ogłoszenia upadłości jest tzw. niewypłacalność bilansowa trwająca dłużej niż 24 miesiące.
Warto wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony zarówno przez przedsiębiorcę będącego niewypłacalnym dłużnikiem, jak i przez jego wierzyciela.

Ogólne informacje we wniosku o upadłość

W obu przypadkach wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać podstawowe informacje dotyczące dłużnika:
– dane identyfikacyjne i rejestrowe,
– osoby uprawnione do reprezentacji,
– dane wspólników spółki osobowej,
– główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
– informacja, czy dłużnik jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych lub też czy jest spółką publiczną.
Ponadto w każdym przypadku konieczne jest wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o ogłoszenie upadłości i je uprawdopodobnić. Dodatkowo wierzyciel składający wniosek powinien uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

Szczegółowe dane dotyczące sytuacji finansowej dłużnika

wniosek o ogłoszenie upadłościJeśli wniosek o ogłoszenie upadłości składany jest przez samego dłużnika, musi on zawierać szereg dodatkowych elementów dotyczących sytuacji finansowej dłużnika i jego zobowiązań.

Dłużnik powinien przedłożyć wraz z wnioskiem aktualny wykaz swojego majątku wraz z oszacowaniem wartości oraz wskazać, czy toczą się jakieś postępowania dotyczące tego majątku, w tym postępowania odnoszące się do zabezpieczeń takich jak hipoteka czy zastaw. Dla celów upadłości należy sporządzić bilans według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

Dłużnik ma obowiązek przedstawić listę swoich wierzycieli zawierającą dokładne dane dotyczące poszczególnych wierzytelności, jak również poinformować o wystawionych przeciwko niemu tytułach egzekucyjnych i wykonawczych. W celu weryfikacji, czy nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, dłużnik przedstawia informacje o spłatach wierzytelności dokonanych w ostatnich sześciu miesiącach. Jeśli istnieją niezapłacone przez inne podmioty wierzytelności, należy wskazać dane dłużników i wysokość ich zobowiązania względem niewypłacalnego przedsiębiorcy. Ustawa przewiduje również obligatoryjne wskazanie informacji na temat wielkości przedsiębiorstwa i obrotu w ciągu ostatnich dwóch lat, a także adresów zamieszkania reprezentantów lub likwidatorów.

Warto nadmienić, że do wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik załącza oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych i może ponosić odpowiedzialność, jeśli okażą się one nieprawdziwe.