Ochrony konkurencji i konsumentów

Kancelaria RGW posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Sprawy tego typu prowadzone są w Kancelarii od roku 2007. Wspólnicy Kancelarii zajmują się wskazanymi sprawami co najmniej od roku 2002 roku.

Prowadzono sprawy o następującym przedmiocie:

 • reprezentowanie dużego operatora turystycznego w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu kwestionowanego wzorca umownego,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu kwestionowanych klauzul umownych,
 • reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy z branży chemicznej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu praktyk monopolistycznych,
 • reprezentowanie największych światowych firm leasingowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie kontroli koncentracji,
 • reprezentowanie szeregu przedsiębiorców z branż budowlanej, odpadowej, nieruchomościowej, logistycznej przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji.

 

Szeroko rozumianego prawa gospodarczego

Sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego należą do typowych spraw z portfela Kancelarii i prowadzone są przez Kancelarię od 2007 r., przy czym doświadczenie poszczególnych prawników Zespołu Kancelarii zdobywane jest co najmniej od roku 1997.

Jedynie przykładowo wskazać należy na następujące wybrane sprawy:

 • doradztwo prawne z zakresu polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, w tym dyrektyw i rozporządzeń unijnych w sprawie przemieszczania odpadów na terytorium Unii Europejskiej,
 • doradztwo prawne z polskiego, niemieckiego i europejskiego prawa transportowego dla wiodących przedsiębiorców z branży transportowo – spedycyjnej,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa nowoczesnych technologii dla największych firm telekomunikacyjnych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji dla firm z branży chemicznej oraz produkcyjnej, obejmujące reprezentowanie przed organami ścigania oraz sądami karnymi jak również w postępowaniach cywilnoprawnych przed sądami okręgowymi oraz apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa upadłościowego i układowego dla firm z branży medycznej i transportowej, obejmujące reprezentowanie przed sądami powszechnymi.

 

Prawa transportowego oraz spedycji

Kancelaria RGW posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach z zakresu prawa transportowego oraz spedycji.

Prowadzone są wielowątkowe postępowania na rzecz przedsiębiorców w obszarze prawa transportowego i spedycji:

 • doradztwo prawne w przewozach kabotażowych w polskim, niemieckim i europejskim prawie, opiniowanie zagadnień tematycznych oraz reprezentacja w postępowaniach przed Inspektoratami Transportu Drogowego,
 • doradztwo prawne w zakresie tachografów wg. prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z 20 grudnia 1985 r. jak również przepisów Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z 15 marca 2006 r. oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3820/85,
 • doradztwo prawne w zakresie czasu pracy kierowców, wg. prawa polskiego, niemieckiego i europejskiego,
 • doradztwo prawne w zakresie przepisów dot. pracy tymczasowej outsourcingu, zatrudniania zagranicznych kierowców z obszarów państw Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej, prace dla podwykonawców,
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody w transporcie oraz spedycji,
 • doradztwo w międzynarodowym transporcie odpadów, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia (EWG) Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów,
 • zastępstwo procesowe przedsiębiorców przed Wojewódzkim oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, – zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniach sądowoadministracyjnych związanych ze skargami przedsiębiorców na decyzje Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Prawa karnego gospodarczego

Kancelaria RGW posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Sprawy tego typu prowadzone są w Kancelarii od roku 2008.

Prowadzono sprawy o następującym przedmiocie:

 • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego dla przedsiębiorców w sprawach naruszenia praw autorskich oraz dla pokrzywdzonych przestępstwami intelektualnymi;
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • pomoc prawna dla pokrzywdzonych przestępczością gospodarczą,
 • obrona we wszystkich sprawach karnych, w tym karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

 

Prawa energetycznego

Kancelaria RGW posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz sektora paliw.

Prowadzone są wielowątkowe postępowania dla zagranicznych przedsiębiorców z branży paliwowej:

 • doradztwo prawne dla zagranicznych inwestorów w sektor energii odnawialnej, w szczególności zaangażowanych w projektowanie, budowanie, eksploatację farm wiatrowych,
 • doradztwo prawne dla podmiotów zagranicznych z zakresu biopaliw,
 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców operujących na rynku paliw płynnych, przede wszystkim opiniowanie projektów inwestycyjnych, bieżące konsultacje prawne, pomoc sądowa, w tym przed Sądem Najwyższym.

 

Spraw przed organami unijnymi

Sprawy przed organami unijnymi należą do spraw precedensowych. Wspólnicy Kancelarii występują w powyższych sprawach od roku 2005.

Kancelaria RGW ma doświadczenie w następujących postępowaniach:

 • postępowania przed Komisją Europejską w zakresie implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sporze ze skargi przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej zakończone wszczęciem postępowania przymuszającego,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sprawie ochrony konkurencji na rynku właściwym przeciwko podmiotom dominującym,
 • postępowania przed Komisją Europejską w sprawie zmowy przedsiębiorców ograniczającej rozwój konkurencji na danym rynku.