Honorarium wg. stawek godzinowych

Honorarium Kancelarii RGW kształtowane jest na podstawie uzgodnionych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy. Wysokość indywidualnej stawki godzinowej zależy od pozycji, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego osoby pracującej nad sprawą. Możliwym jest uzgodnienie średnich stawek godzinowych dla poszczególnych grup pracowników jak również kwot ryczałtowych, o ile pozwala na to specyfika zadania i zakres zlecenia.

Przy rozliczeniach według stawki godzinowej nakład pracy rozliczany jest za każdy rozpoczęty kwadrans.

Honorarium ryczałtowe

Istnieje możliwość ustalenia honorarium ryczałtowego, które będzie ustalone z góry dla danego projektu.

Wysokość honorarium ryczałtowego zależy od stopnia skomplikowania projektu, szacowanego nakładu czasu pracy.

Premia za sukces

W obu systemach kształtowania wynagrodzenia Kancelaria RGW dopuszcza możliwość ustalenia dodatkowego honorarium (po zakończeniu sprawy) – wówczas honorarium ustalane jest wg. zasady premii za sukces (success fee) i obliczane jest jako określony procent wartości przedmiotu sprawy.

Honorarium budżetowe

W każdym przypadku, dla każdego zlecenia Kancelaria RGW dopuszcza możliwość uzgodnienia maksymalnych budżetów, opracowanych wspólnie z Klientem na potrzeby danego zlecenia.

Koszty dodatkowe

Do należnego honorarium doliczane są koszty związane z prowadzeniem danej sprawy, w szczególności koszty telekomunikacyjne, podróży, kurierskie, itp. – zgodnie z rzeczywistymi wydatkami RGW.