Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego CHF – wyrok z 12 grudnia 2018 r.

By 12 grudnia, 2018PG, Wydarzenia
nieważność kredytów chf
Anna Porębska adwokat

W wyroku z 12 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF jest nieważna.

Nieważność jest skutkiem wyeliminowania postanowień niedozwolonych dotyczących całego mechanizmu indeksacji. Sąd uznał, że abuzywność kwestionowanych postanowień umowy wynika m.in. z niedochowania przez Bank obowiązków informacyjnych wobec konsumenta, niejednoznaczności postanowień umowy, obciążania ryzykiem kursowych tylko jednej strony umowy (konsumenta) bez przedstawienia wystarczających informacji o ryzyku. Bank zaprezentował kredytobiorcy symulacje zmian rat kredytu, które były nieadekwatne do istniejącego ryzyka, zakładające tylko nieznaczne wahania kursów waluty i odnoszące się jedynie do ostatnich 12 miesięcy przed podpisaniem umowy.

Za abuzywne Sąd Okręgowy uznał również te postanowienia umowy, które zawierają odesłania do tabeli kursowej banku.

Konsekwencją nieważności umowy jest zwrot wzajemnych świadczeń, przy czym kredytobiorcy świadczenie kredytobiorcy może być  nienależne tylko w takim zakresie, w jakim przewyższa kwotę rzeczywiście udostępnionego mu przez bank kapitału.

Pełnomocnikiem Powoda był adw. Piotr R. Graczyk z Kancelarii RGW.