Zasady przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

By 23 kwietnia, 2021Bez kategorii
Zasady przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę
Piotr R. Graczyk adwokat

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość przekształcenia swojej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują natomiast przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową. W praktyce najczęściej mamy do czynienia z przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Etapy przekształcenia w spółkę z o.o.

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymagane jest podjęcie następujących kroków:

  • ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy oraz sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów
  • przekształcenia według stanu na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia;
  • sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy (w formie aktu notarialnego);
  • powołanie członków organów spółki z o.o.;
  • zawarcie umowy spółki;
  • dokonanie w rejestrze przedsiębiorców KRS wpisu spółki z o.o. i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Powstanie spółki z o.o. w wyniku przekształcenia

Zasady przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkęZ dniem przekształcenia osoba fizyczna prowadząca dotychczas jednoosobową działalność gospodarczą staje się wspólnikiem spółki z o.o. Przynajmniej początkowo spółka z o.o. musi być spółką jednoosobową, w której wszystkie udziały należeć będą do jednego wspólnika. W późniejszym czasie możliwe jest rozszerzenie grona wspólników.

Dniem przekształcenia jest dzień powstania spółki z o.o., co następuje z chwilą wpisu spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jednocześnie przedsiębiorca zostaje wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Firma spółki z o.o. po przekształceniu

Spółka powstała na skutek przekształcenia może być prowadzona pod dotychczasową firmą z dodatkiem określenia formy prawnej lub też pod całkiem nową firmą. Firma spółki może być obrana dowolnie, jednak powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Jeśli zmiana firmy nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną, to spółka z o.o. ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Skutki przekształcenia dla prowadzenia działalności gospodarczej

Spółce z o.o. przysługują wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej. W wyniku przekształcenia nie dochodzi do zmiany stosunków cywilnoprawnych i nie ma konieczności dokonywania cesji umów na nowy podmiot.

Ponadto spółka z o.o. pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Powstanie następstwa prawnego na skutek przekształcenia umożliwia niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej przez nową spółkę z o.o.